Uchwała nr IX/58/19Rady Gminyz dnia 15 listopada 2019w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 3 lat Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 2204, poz. 2348; z 2019 r. poz. 270, poz. 492, poz. 801, poz. 1309, poz. 1589, poz. 1716, poz. 1924)

Uchwała nr IX/58/19
Rady Gminy
z dnia 15 listopada 2019


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 3 lat

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 2204, poz. 2348; z 2019 r. poz. 270, poz. 492, poz. 801, poz. 1309, poz. 1589, poz. 1716, poz. 1924)UCHWAŁA  Nr IX/58/19
RADY GMINY BONIEWO
z dnia 15 listopada 2019 r.
 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy  z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 3 lat
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21  sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 2204, poz.  2348; z 2019 r. poz. 270, poz. 492, poz. 801, poz. 1309, poz. 1589, poz. 1716, poz. 1924)
 uchwala się, co następuje :
 
§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas określony do 3 lat
z dotychczasowym dzierżawcą na część nieruchomości oznaczonej nr 322 o pow. 1,33 ha
położonej w miejscowości Osiecz Wielki.
 
§ 2. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,  o której mowa w § 1.
 
§ 3. Nieruchomość, o której mowa w § 1 jest przeznaczona jako pastwisko.
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boniewo.
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
                                                                                   Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                   Adam Ciesielski
                                              
 
 
 
 
 
 
UZASADNIENIE
Nieruchomość opisana w § 1 niniejszej uchwały stanowi własność Gminy Boniewo i znajduje się
w gminnym zasobie nieruchomości.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym      ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.506 ze zmianami ) uchwała rady gminy jest wymagana na zawarcie umowy dzierżawy w przypadku, gdy po umowie dzierżawy zawartej na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata strony zawierają kolejną umowę dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. Zgodnie z art. 37 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami w zaistniałej sytuacji nie stosuje się trybu przetargowego.
Dotychczasowy dzierżawca korzystał z wydzierżawionego gruntu zgodnie z jego przeznaczeniem,
wnosząc czynsz w określonym umową terminie. Dzierżawca wyraża chęć dalszej dzierżawy.
Zawarcie kolejnej umowy na okres 3 lat, będzie stanowiło dla gminy źródło dalszych dochodów.
            W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały znajduje pełne uzasadnienie.
 
                                                                                   Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                               Adam Ciesielski
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (26 listopada 2019, 19:00:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 194