Uchwała nr IX/61/19Rady Gminyz dnia 15 listopada 2019 w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Boniewo Na podstawie art. 25 ust. 4,6,7 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815 )

Uchwała nr IX/61/19
Rady Gminy
z dnia 15 listopada 2019


w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Boniewo

Na podstawie art. 25 ust. 4,6,7 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815 )UCHWAŁA Nr IX/61 /19
RADY GMINY BONIEWO
z dnia 15 listopada 2019 r.
 
w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Boniewo
 
            Na podstawie art. 25 ust. 4,6,7 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815 )  uchwala się, co następuje:
 
            § 1. Ustala się następujące wysokości ryczałtowych diet w stosunku miesięcznym:
1)      dla Przewodniczącego Rady Gminy w wysokości : 1.342 zł ( słownie jeden tysiąc trzysta czterdzieści dwa złote );
2)      dla pozostałych radnych w wysokości: 480 zł ( słownie: czterysta osiemdziesiąt złotych).
 
§ 2. Dieta miesięczna ulega obniżeniu o 10 % za każdą nieobecność radnego na sesji lub posiedzeniu komisji, której jest członkiem.
 
§ 3. Dieta za każdy miesiąc kalendarzowy jest wypłacana radnemu przelewem na wskazany przez niego rachunek bankowy lub w kasie Urzędu Gminy w terminie do dnia 30 bieżącego miesiąca.
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boniewo.
 
§ 5. Traci moc uchwała Nr II/10/18 Rady gminy Boniewo z dnia 30 listopada 2018 r.
 w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Boniewo.
 
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą
od dnia 1 stycznia 2020 r. i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Boniewo.
 
                                                                                     Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                               Adam Ciesielski
 
                                                                                  
                                                          
 
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (26 listopada 2019, 18:54:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 52