Uchwała nr VII/45/19Rady Gminy z dnia 29 lipca 2019zmieniająca Uchwałę Nr III/14/18 Rady Gminy Boniewo z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2019Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/t.j. Dz.U. z 2019 roku poz. 506/ art. 212 , art 214, art 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 242,art. 258 art. 259 ust. 2 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / t.j. Dz.U.z 2019 roku poz. 869/.

Uchwała nr VII/45/19
Rady Gminy
z dnia 29 lipca 2019


zmieniająca Uchwałę Nr III/14/18 Rady Gminy Boniewo z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/t.j. Dz.U. z 2019 roku poz. 506/ art. 212 , art 214, art 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 242,art. 258 art. 259 ust. 2 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / t.j. Dz.U.z 2019 roku poz. 869/.


UCHWAŁA NR VII/45/19
RADY GMINY BONIEWO
z dnia 29 lipca 2019 r.
zmieniająca Uchwałę Nr III/14/18 Rady Gminy Boniewo z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/t.j. Dz.U. z 2019 roku poz. 506/ art. 212 , art 214, art 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 242,art. 258 art. 259 ust. 2 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / t.j. Dz.U.z 2019 roku poz. 869/.

Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr III/14/18 Rady Gminy Boniewo z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2019 zmienionej Zarządzeniem Nr 2/2019 Wójta Gminy Boniewo z dnia 4 lutego 2019 roku, Zarządzeniem Nr 6/2019 Wójta Gminy Boniewo z dnia 25 lutego 2019 roku, Uchwałą Nr V/22/19 Rady Gminy Boniewo z dnia 11 marca 2019 roku, Zarządzeniem Nr 9/2019 Wójta Gminy Boniewo z dnia 29 marca 2019 roku, Zarządzeniem Nr 12//2019 Wójta Gminy Boniewo z dnia 25 kwietnia 2019 roku,
Zarządzeniem Nr 14/2019 Wójta Gminy Boniewo z dnia 10 maja 2019 roku, Zarządzeniem Nr 16/2019 Wójta Gminy Boniewo z dnia 17 maja 2019 roku, Zarządzeniem nr 17/2019 Wójta Gminy Boniewo z dnia 29 maja 2019 roku, Uchwałą Nr VI/37/19 Rady Gminy Boniewo z dnia 14 czerwca 2019 roku oraz Zarządzeniem Nr 25/2019 Wójta Gminy Boniewo z dnia 22 lipca 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan wydatków wynosi 18.504.572,40 zł
zmiany przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.
3. Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie nadane Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.


Uchwała.VII.45.19.2019-07-29-1.pdf (424kB) pdf
Przewodniczący Rady Gminy
Adam Ciesielski
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 2 poz.4357 z dnia 2019-07-29

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (22 sierpnia 2019, 10:30:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 84