Uchwała nr VI/42/19Rady Gminy z dnia 14 czerwca 2019w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Boniewo nieruchomości w obrębie Bierzyn z przeznaczeniem pod drogę gminną Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 )

Uchwała nr VI/42/19
Rady Gminy
z dnia 14 czerwca 2019


w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Boniewo nieruchomości w obrębie Bierzyn z przeznaczeniem pod drogę gminną

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 )


UCHWAŁA Nr VI/42/19
 RADY GMINY BONIEWO
 z dnia 14 czerwca 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Boniewo nieruchomości w obrębie Bierzyn z przeznaczeniem pod drogę gminną

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Boniewo od osoby fizycznej nieruchomości położonej w obrębie Bierzyn oznaczonej w ewidencji gruntów jako:

- działka nr 110/1 o pow. 0,0646 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta WL1W/00018617/2,

z przeznaczeniem pod drogę publiczną gminną.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Adam CiesielskiUchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (8 lipca 2019, 15:25:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 58