NULL string(0) ""

Uchwała nr II/8/18Rady Gminyz dnia 30 listopada 2018w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Boniewo Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 )

Uchwała nr II/8/18
Rady Gminy
z dnia 30 listopada 2018


w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Boniewo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 )


UCHWAŁA NR II/8/18
RADY GMINY BONIEWO
z dnia 30 listopada 2018 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Boniewo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Gminy Boniewo w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XIV/70/12 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia
Statutu Gminy Boniewo i Uchwała Nr IX/57/15 Rady Gminy Boniewo z dnia 28 października 2015 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Boniewo.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boniewo.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Adam Ciesielski
Statut dalej (1714kB) pdf

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (2 stycznia 2019, 18:03:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 629