NULL string(0) ""

Uchwała nr II/ 9 /18 Rady Gminyz dnia 30 listopada 2018w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla wójta Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 8 ust. 2 i art. 36 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1260, poz. 1669 ) w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 936)

Uchwała nr II/ 9 /18
Rady Gminy
z dnia 30 listopada 2018


w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla wójta

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 8 ust. 2 i art. 36 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1260, poz. 1669 ) w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 936)UCHWAŁA Nr II/ 9 /18
RADY GMINY BONIEWO
z dnia 30 listopada 2018 r.
 
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla wójta
 
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz  art. 8 ust. 2 i art. 36
ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U.
z 2018 r. poz. 1260, poz. 1669 ) w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 936) uchwala się, co następuje:
 
            § 1. 1 Ustala się miesięczne wynagrodzenie Wójtowi Gminy Boniewo
Panu Markowi Klimkiewiczowi w następującej wysokości:
1)      wynagrodzenie zasadnicze -  4.700,00 zł,
2)      dodatek funkcyjny – 1.900,00 zł,
3)      dodatek specjalny w wysokości – 2.046,00 zł, który stanowi 31 %  wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.
2. Ponadto Wójtowi zgodnie z właściwymi przepisami przysługują: dodatek za wieloletnią pracę, nagrody jubileuszowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne.
 
            § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia 23 listopada 2018 r.
i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Boniewie i Biuletynie Informacji Publicznej.
                                                                                   Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                   Adam Ciesielski
 
 
Uzasadnienie
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 936 ) wynagrodzenie Wójta w gminie do 15 tys. mieszkańców może wynosić:
a)      wynagrodzenie zasadnicze od 3.400 zł do 4700 zł, 
b)      maksymalny poziom dodatku funkcyjnego – do 1.900 zł,
c)      dodatek specjalny przysługujący w kwocie wynoszącej co najmniej 20 % i
      nie przekraczającej 40 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego,
d)      dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5 % do 20 % wynagrodzenia zasadniczego.
            W związku z powyższym wynagrodzenie Wójta będzie wynosiło: 9.586,00 zł  na co składa się:
a) wynagrodzenie zasadnicze – 4.700,00  zł,
b) dodatek funkcyjny – 1.900,00 zł,
c) dodatek specjalny w wysokości  - 2.046,00 zł, który stanowi ~31 % wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.
d) dodatek stażowy w wysokości 20 % wynagrodzenia zasadniczego  - 940,00 zł.
            W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
                                                                                   Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                   Adam Ciesielski
                                                                             
 
                                                                                  
 
 
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (17 grudnia 2018, 16:14:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 739