NULL string(0) ""

Uchwała nr II/ 10 /18 Rady Gminyz dnia 30 listopada 2018w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Boniewo Na podstawie art. 25 ust. 4,6,7 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 )

Uchwała nr II/ 10 /18
Rady Gminy
z dnia 30 listopada 2018


w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Boniewo

Na podstawie art. 25 ust. 4,6,7 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 ) 
UCHWAŁA Nr II/ 10 /18
RADY GMINY BONIEWO
z dnia 30 listopada 2018 r.
 
w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Boniewo
 
            Na podstawie art. 25 ust. 4,6,7 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 )  uchwala się, co następuje:
 
            § 1. Ustala się następujące wysokości ryczałtowych diet w stosunku miesięcznym:
1)      dla Przewodniczącego Rady Gminy w wysokości : 1.320 zł ( słownie : Jeden tysiąc trzysta dwadzieścia złotych ),
2)      dla pozostałych radnych w wysokości: 440 zł ( słownie: czterysta czterdzieści złotych).
 
§ 2. Dieta miesięczna ulega obniżeniu o 10 % za każdą nieobecność radnego na sesji lub posiedzeniu komisji, której jest członkiem.
 
§ 3. Dieta za każdy miesiąc kalendarzowy jest wypłacana radnemu przelewem na wskazany przez niego rachunek bankowy lub w kasie Urzędu Gminy w terminie do dnia 30 bieżącego miesiąca.
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boniewo.
 
§ 5. Traci moc uchwała Nr XI/91/168 Rady gminy Boniewo z dnia 31 marca 2016 r.
 w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Boniewo.
 
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą
od dnia 23 listopada 2018 r. i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Boniewo.
 
                                                                                   Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                   Adam Ciesielski
                                                          
 
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (17 grudnia 2018, 16:12:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 694