NULL string(0) ""

Uchwała nr II/ 12 /18Rady Gminyz dnia 30 listopada 2018w sprawie powołania i ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Boniewo Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 ) oraz § 21 ust. 1 pkt 2,3,4,5, § 61 ust. 2 i § 64 Statutu Gminy Boniewo stanowiącego załącznik do uchwały Nr XIV/70/12 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Boniewo opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 czerwca 2012 r. poz. 1256,

Uchwała nr II/ 12 /18
Rady Gminy
z dnia 30 listopada 2018


w sprawie powołania i ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Boniewo

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 ) oraz § 21 ust. 1 pkt 2,3,4,5, § 61 ust. 2 i § 64 Statutu Gminy Boniewo stanowiącego załącznik do uchwały Nr XIV/70/12 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Boniewo opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 czerwca 2012 r. poz. 1256,UCHWAŁA Nr II/ 12 /18
RADY GMINY BONIEWO
z dnia 30 listopada 2018 r.
 
w sprawie powołania i ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Boniewo
 
            Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2018 poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 ) oraz § 21 ust. 1 pkt  2,3,4,5, § 61 ust. 2 i § 64 Statutu Gminy Boniewo stanowiącego załącznik do uchwały Nr XIV/70/12 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Boniewo opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 czerwca 2012 r. poz. 1256, uchwala się, co następuje:
 
§ 1.1 Powołuje się Komisję Rolnictwa i Finansów w następującym składzie:
1)  Kujawski Grzegorz        – Przewodniczący komisji
2)  Adryańczyk Eugeniusz – członek komisji
3)  Szadkowski Daniel        -  członek komisji
2. Do zadań Komisji Rolnictwa i Finansów należą w szczególności:
1) opiniowanie projektu budżetu,
2) opiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu,
3) podejmowanie działań w przypadku zaistnienia klęski żywiołowej,
4) ustalanie projektu podatków i opłat lokalnych,
5) sprawy produkcji rolnej i hodowlanej, skupu, zaopatrzenia i usług oraz kredytów na rzecz rolnictwa,
6) sprawy gospodarki wodnej i melioracji,
7) sprawy ochrony przyrody i ochrony środowiska.
§ 2. 1. Powołuje się Komisję Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Rodziny
w następującym składzie:
1)   Wojasińska Henryka              - Przewodniczący komisji
2)   Dolata Vel Dolatowska Ewa  - członek komisji
3)   Daroszewska Agnieszka         - członek komisji
2. Do zadań Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Rodziny należą
w szczególności:
1) opiniowanie projektu budżetu,
2) opiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu,
3) opiniowanie wniosków dotyczących dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli,
4) prowadzenie prac nad regulaminem wynagradzania nauczycieli,
5) zajmowanie się realizacją programów oświatowych typu – dożywianie, dowożenie uczniów, stypendia socjalne, wyprawki szkolne,
6) sprawy zdrowia, kultury fizycznej i sportu,
7) sprawy rozwoju i funkcjonowania urządzeń obiektów sportowych,
8) sprawy dotyczące zjawisk patologicznych w rodzinach – możliwości przeciwdziałania i zapobiegania,
9) analiza wyników sprawdzianów kompetencyjnych w szkołach.
§ 3. 1. Powołuje się Komisję Mieszkaniową w następującym składzie:
1)  Piasecki Mirosław          - Przewodniczący komisji
2)  Szadkowski Daniel       -  członek komisji
3)  Przybysz Jerzy              -  członek komisji
2. Do zadań Komisji Mieszkaniowej należą w szczególności:
1) opiniowanie projektu budżetu,
2) opiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu,
3) rozpatrywanie podań w sprawie przydziału, zamiany i remontów mieszkań komunalnych,
4) okresowa ocena gospodarki mieszkaniowej,
5) ocena stanu technicznego lokali i budynków komunalnych,
6) rozstrzyganie sporów sąsiedzkich w budynkach komunalnych i przedkładanie propozycji ich rozwiązywania.
  § 4. 1. Powołuje się Komisję Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej w następującym składzie:
1)  Pawłowski Andrzej        - Przewodniczący komisji
2)  Modrzejewski Jan          - członek komisji
3)  Stawicki Marcin             - członek komisji
2. Do zadań Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej należą
w szczególności:
1) opiniowanie projektu budżetu,
2) opiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu,
3) sprawy ochrony i bezpieczeństwa mieszkańców gminy i ich mienia,
4) edukacja dzieci i młodzieży w szkołach w zakresie zagrożeń wynikających z alkoholizmu
i innych zagrożeń cywilizacyjnych,
5) inicjowanie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego,
6) ocena przygotowania OSP do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych,
7) przygotowania w zakresie zabezpieczenia i utrzymania obiektów i dróg w okresie zimowym,
8) ustalenia w sprawie gospodarki odpadami.
§ 5. Zasady i tryb działania Komisji określa Statut Gminy Boniewo.
§ 6. Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie
Informacji Publicznej Gminy Boniewo.
 
                                                                                   Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                   Adam Ciesielski
 
                                                                      
 
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (17 grudnia 2018, 16:07:59)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (20 grudnia 2018, 09:46:24)
Zmieniono: ,

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 780