Strona główna  >  Uchwały  >  2017

Uchwała nr XXII/151/17
Rady Gminy
z dnia 1 września 2017


zmieniająca Uchwałę Nr XVII/124/16 Rady Gminy Boniewo z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579 i poz. 1948/, art. 212 , art 214, art 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 242, art. 258 art. 259 ust. 2 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. z 2016 r., poz.1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z roku 2017 poz. 60, poz. 191 i poz. 659/


UCHWAŁA NR XXII/151/17
RADY GMINY BONIEWO
z dnia 1 września 2017 r.
zmieniająca Uchwałę Nr XVII/124/16 Rady Gminy Boniewo z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579 i poz. 1948/, art. 212 , art 214, art 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 242, art. 258 art. 259 ust. 2 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. z 2016 r., poz.1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z roku 2017 poz. 60, poz. 191 i poz. 659/
Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVII/124/16 Rady Gminy Boniewo z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2017 zmienionej Uchwałą Nr XVIII/129/17 Rady Gminy
Boniewo z dnia 13 lutego 2017 roku, Uchwałą Nr XIX/137/17 Rady Gminy Boniewo z dnia 31 marca
2017 roku, Zarządzeniem Nr 6/2017 Wójta Gminy Boniewo z dnia 14 kwietnia 2017 roku, Zarządzeniem
Nr 8/2017 Wójta Gminy Boniewo z dnia 26 kwietnia 2017 roku, Uchwałą nr XXI/146/17 Rady Gminy
Boniewo z dnia 12 czerwca 2017 roku, Zarządzeniem Nr 14/2017 Wójta Gminy Boniewo z dnia 30 czerwca
2017 roku oraz Zarządzeniem Nr 19/2017 Wójta Gminy Boniewo z dnia 27 lipca 2017 roku wprowadza się
następujące zmiany:
I. 1. Plan dochodów w wysokości 18.280.763,72 zł zwiększa się do kwoty 18.749.386,49 zł ;
zmiany przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Plan wydatków w wysokości 18.920.501,72 zł zwiększa się do kwoty 19.754.107,51 zł ;
zmiany przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.
3. Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie nadane Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały,
4. Załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie nadane Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały,
5. Załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie nadane Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały,
6. Załącznik Nr 10 otrzymuje brzmienie nadane Załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały,
II. Paragraf 3 otrzymuje brzmienie:
" Deficyt budżetu w wysokości 1.004.721,02 zł zostanie pokryty kredytem w kwocie 100.000 zł,
pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie
375.000 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 529.721,02 zł".
III. Paragraf 6 otrzymuje brzmienie:
" Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu na kwotę 1.659.679,02 zł i łączną
kwotę planowanych rozchodów budżetu na kwotę 654.958 zł".
IV. Paragraf 7 otrzymuje brzmienie:
"Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:
1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.000.000 zł,
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.004.721,02 zł,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych
oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 5.026.433 zł".
V. Paragraf 11 otrzymuje brzmienie:
" Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań na
podstawie porozumień:
Id: 40E1262E-6E1D-420A-92BF-9EEFB1F9279C. Uchwalony Strona 1
1. dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych po stronie :
a) dochodów - 1.012.149 zł
b) wydatki - 1.012.149 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7
2. dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - 91.400 zł zgodnie z Załącznikiem nr 8. "
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Adam Ciesielski

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 3568 z dnia 2017-09-19

Opublikował: Zdzisława Bywalska (21 września 2017, 12:05:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 91

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij