Strona główna  >  Uchwały  >  2017

Uchwała nr XVIII/132/17
Rady Gminy
z dnia 13 lutego 2017


w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przez Radę Gminy Boniewo oraz Wójta Gminy Boniewo konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Boniewo

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 446,poz. 1579


UCHWAŁA NR XVIII/132/17
RADY GMINY BONIEWO
z dnia 13 lutego 2017 r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przez Radę Gminy Boniewo oraz Wójta Gminy Boniewo konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Boniewo

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 446,poz. 1579 ) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania przez Radę Gminy Boniewo, zwaną dalej „Radą”,
oraz Wójta Gminy Boniewo, zwanego dalej „Wójtem”, konsultacji społecznych, zwanych dalej „konsultacjami” z mieszkańcami Gminy Boniewo w wypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych ważnych dla gminy sprawach.
2. Celem konsultacji jest:
1) poznanie opinii i uwag mieszkańców w konkretnej sprawie poddanej konsultacjom;
2) poinformowanie mieszkańców o planowanym projekcie lub inwestycji gminnej;
3) maksymalizacja efektywności i trafności procesów decyzyjnych;
4) budowa społeczeństwa obywatelskiego.
§ 2. W konsultacjach mogą uczestniczyć:
1) mieszkańcy Gminy Boniewo ;
2) organizacje pozarządowe w zakresie ich działalności statutowej;
3) eksperci;
4) członkowie rady gminy;
5) sołtysi ;
6) inne zainteresowane podmioty.
§ 3. 1. 1. Konsultacje przeprowadza Rada lub Wójt.
2. Konsultacje społeczne mogą być uruchamiane z inicjatywy własnej Wójta lub Rady :
1) na skierowany do Wójta wniosek:
a) Komisji Rady Gminy,
b) co najmniej 50 mieszkańców Gminy,
2) organizacji pozarządowych,
3. Wniosek składany jest do Wójta lub do Przewodniczącego Rady i powinien określać co najmniej nazwę
podmiotu występującego z wnioskiem, opis przedmiotu konsultacji, proponowany zasięg terytorialny
i podmiotowy, formę i termin oraz uzasadnienie przeprowadzenia konsultacji.
4. Do wniosku o przeprowadzenie konsultacji składanego do Rady powinien być Załączony projekt uchwały
w sprawie przeprowadzenia konsultacji spełniający wymogi określone w § 4 ust. 2 niniejszej uchwały.
5. Do wniosku składanego przez mieszkańców Gminy dołącza się listę co najmniej 50osób posiadających
czynne prawo wyborcze do Rady, popierających przeprowadzenie konsultacji, pozwalającą stwierdzić, że
podpisane osoby są mieszkańcami Gminy Boniewo oraz popierają wniosek. Każda strona listy powinna posiadać
w nagłówku jednoznaczne stwierdzenie, czego wniosek dotyczy i wskazywać imię i nazwisko osoby występującej
w imieniu grupy mieszkańców. Lista powinna zawierać czytelne dane tj. imiona, nazwiska, adresy zamieszkania
i podpisy mieszkańców.
6. Jeżeli wniosek nie spełnia wymogów formalnych, o których mowa w par.3 ust. 4.
5 w terminie 21 dni od dnia wpływu wniosku odpowiednio Wójt lub Przewodniczący Rady, wzywa
wnioskodawcę do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni. Po bezskutecznym upływie terminu wniosek jest zwracany wnioskodawcy. W przypadku, gdy konsultacje społeczne są przeprowadzane przez Radę
Gminy Przewodniczący Rady przed sprawdzeniem wymogów formalnych wniosku o przeprowadzenie konsultacji może skierować wniosek wraz z projektem uchwały do odpowiedniej komisji Rady z prośbą o opinię, informując wnioskodawcę o terminie posiedzenia komisji w celu umożliwienia wnioskodawcy uczestnictwa w posiedzeniu komisji. Komisja wraz z opinią może przedstawić własny projekt uchwały dotyczący przeprowadzenia konsultacji.
7. O sposobie rozpatrzenia wniosku odpowiednio Wójt w terminie nie dłuższym niż jednego miesiąca od daty złożenia wniosku, lub Przewodniczący Rady, w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od daty złożenia wniosku, informuje wnioskodawcę na piśmie.
8. Wójt rozpatruje wniosek uwzględniając w szczególności znaczenie przedmiotu konsultacji dla społeczności lokalnej, zasadność proponowanego sposobu konsultacji oraz koszty związane z ich przeprowadzeniem.
9. W przypadku skierowania wniosku o przeprowadzenie konsultacji przez Radę o rozpatrzeniu wniosku rozstrzyga Rada w drodze uchwały uwzględniając w szczególności okoliczności wskazane w par.3 ust. 8.
10. W przypadku oddalenia wniosku o przeprowadzenie konsultacji lub zadecydowania o przeprowadzeniu konsultacji w innych niż wnioskowanej formie, terminie lub zasięgu odpowiednio Wójt lub Przewodniczący Rady, wraz z informacją, przesyła wnioskodawcy informację o powodach rozstrzygnięcia lub uzasadnienie uchwały.
Rozstrzygnięcie nie uwzględniające wnioskowanej formy, terminu lub zasięgu konsultacji może być poprzedzone uzyskaniem stanowiska wnioskodawcy.
11. Wnioski, które wpływają do Wójta Gminy Boniewo lub Rady Gminy Boniewo oraz informacje
o powodach rozstrzygnięcia wniosku są publikowane na stronie internetowej Urzędu Gminy Boniewo.
§ 4. 1. Wójt w drodze zarządzenia lub Rada w drodze uchwały rozstrzyga o przeprowadzeniu konsultacji.
2. Zarządzenie lub uchwała powinny określać w szczególności cel i przedmiot konsultacji, ich zasięg terytorialny i podmiotowy, formę, termin ich rozpoczęcia i zakończenia, termin i sposób poinformowania o rozpoczęciu konsultacji, termin i sposób poinformowania mieszkańców o ich wynikach oraz limit wydatków na
ich przeprowadzenie i rozstrzygnięcie, czy konsultacje będą zlecone podmiotowi zewnętrznemu.
§ 5. Konsultacje mogą być prowadzone z wykorzystaniem dostępnych instrumentów komunikacji społecznej.
Wyboru formy konsultacji dokonuje Wójt Gminy lub Rada w zależności od potrzeb kierując się zapewnieniem jak najszerszego uczestnictwa w konsultacjach zainteresowanych podmiotów.
§ 6. 1. Niezależnie od wybranej formy konsultacji Wójt Gminy publikuje informację o na stronie internetowej Urzędu Gminy Boniewo w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej jednostki prowadzącej sprawę na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Boniewo oraz w inny sposób, jeżeli uzna to za celowe.
2. Informacja publikowana w prasie powinna określać w szczególności cel i opis przedmiotu konsultacji, ich zasięg terytorialny i podmiotowy, formę, termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji oraz termin i sposób poinformowania mieszkańców o wynikach przeprowadzonych konsultacji.
3. Informacja o uruchomieniu konsultacji publikowana jest co najmniej na 7 dni przed terminem ich rozpoczęcia.
4. W przypadkach szczególnie uzasadnionych dopuszcza się możliwość opublikowania informacji o rozpoczęciu konsultacji w terminie krótszym niż określony w par.6 ust. 4.
§ 7. 1. Wyniki przeprowadzonych konsultacji Wójt lub Przewodniczący Rady przedstawia Radzie Gminy i mieszkańcom Gminy co najmniej za pośrednictwem stron internetowych Urzędu Gminy Boniewo (BIP) oraz na tablicy ogłoszeń urzędu nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zakończenia konsultacji.
2. Sprawozdanie z przebiegu zakończonych konsultacji powinno zawierać w szczególności:
1) końcowe wyniki konsultacji,
2) protokoły ze spotkań,
3) podsumowania przeprowadzonych ankiet i sondaży.
§ 8. 1 Konsultacje społeczne uznaje się za ważne bez względu na ilość osób i podmiotów biorących w nich
udział, jeżeli zostały przeprowadzone w trybie zgodnym z przepisami niniejszej uchwały.

2. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów Gminy Boniewo i stanowią materiał pomocniczy przy podejmowaniu rozstrzygnięć w sprawie objętej konsultacjami.
3. Limit wydatków na przeprowadzenie konsultacji społecznych będzie ustalony w budżecie Gminy .
§ 9. Przepisów uchwały nie stosuje się do konsultacji, których tryb uregulowany został przepisami ustawy.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się odpowiednio Wójtowi Gminy Boniewo i Przewodniczącemu Rady Gminy Boniewo.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Adam Ciesielski

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 776-2017 z dnia 2017-02-21

Opublikował: Zdzisława Bywalska (28 lutego 2017, 14:37:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 110

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij