NULL string(0) ""

Uchwała nr IV/21/14 Rady Gminyz dnia 30 grudnia 2014w sprawie zaciągnięcia zobowiązania długoterminowego na 2015 rok na realizację inwestycji pn.” Przebudowa boisk sportowych w miejscowości Boniewo” Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318; z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072 )

Uchwała nr IV/21/14
Rady Gminy
z dnia 30 grudnia 2014


w sprawie zaciągnięcia zobowiązania długoterminowego na 2015 rok na realizację inwestycji pn.” Przebudowa boisk sportowych w miejscowości Boniewo”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318; z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072 )UCHWAŁA Nr IV/21/14
RADY GMINY BONIEWO
z dnia 30 grudnia 2014 r.
 
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania długoterminowego na 2015 rok na realizację inwestycji pn.” Przebudowa boisk sportowych w miejscowości Boniewo”
 
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  9 lit  e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318; z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072 )
uchwala się, co następuje:
 
            § 1. Zaciągnąć zobowiązanie długoterminowe na rok 2015 w kwocie 242747 zł
( słownie: dwieście czterdzieści dwa tysiące siedemset czterdzieści siedem złotych) na realizację zadania inwestycyjnego pn. ”Przebudowa boisk sportowych w miejscowości Boniewo”.
 
            § 2. Zobowiązanie określone w § 1 zostanie sfinansowane z dochodów własnych gminy i środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
 
            § 3. Ustala się termin realizacji wydatków z tytułu zaciągniętego zobowiązania na rok 2015.
 
            § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boniewo.
 
            § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Boniewo.
                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                  Adam Ciesielski
 
Uzasadnienie
Przesunięcie środków w ramach zadania „Przebudowa boisk sportowych oraz placu zabaw
w miejscowości Boniewo” wynika z tego, że w chwili przyjmowania tego zadania do budżetu przyjęto koszt szacunkowy przebudowy placu zabaw oraz boisk sportowych w oparciu
o kosztorysy inwestorskie. Po otwarciu ofert w dniu 19 grudnia 2014 roku dotyczących przebudowy boisk sportowych w miejscowości Boniewo najtańsza złożona oferta przez firmę ANH Dzięcioł Stanisław Duczki ul. Poprzeczna 21, 05-200 Wołomin przekroczyła środki przeznaczone na realizację zadania.
            Biorąc powyższe pod uwagę środki, jakie pozostały w wyniku oszczędności na zdaniu w części przebudowa placu zabaw zostaną przeznaczone na zwiększenie środków na przebudowę boisk sportowych w miejscowości Boniewo. W wyniku przesunięć nie zmieni się ogólna kwota przeznaczona na realizację zadania.
            W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.
                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                  Adam Ciesielski

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (13 stycznia 2015, 18:40:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1002