NULL string(0) ""

Uchwała nr IV/23/14 Rady Gminyz dnia 30 grudnia 2014w sprawie powołania i ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Boniewo Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318; z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072 ) oraz § 21 ust. 1 pkt 2,3,4,5 Statutu Gminy Boniewo stanowiącego załącznik do uchwały Nr XIV/70/12 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Boniewo opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 czerwca 2012 r. poz. 1256,

Uchwała nr IV/23/14
Rady Gminy
z dnia 30 grudnia 2014


w sprawie powołania i ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Boniewo

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318; z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072 ) oraz § 21 ust. 1 pkt 2,3,4,5 Statutu Gminy Boniewo stanowiącego załącznik do uchwały Nr XIV/70/12 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Boniewo opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 czerwca 2012 r. poz. 1256, 
UCHWAŁA Nr
RADY GMINY BONIEWO
z dnia 30 grudnia 2014 r.
 
w sprawie powołania i ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Boniewo

 
            Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318; z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072 ) oraz § 21 ust. 1 pkt 2,3,4,5 Statutu Gminy Boniewo stanowiącego załącznik do uchwały
Nr XIV/70/12 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Boniewo opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 czerwca 2012 r. poz. 1256, uchwala się, co następuje:
 
§ 1.1 Powołuje się Komisję Rolnictwa i Finansów w następującym składzie:
1) Adam Waliszewski
2) Elżbieta Nowicka
3) Paweł Bocian
2. Do zadań Komisji Rolnictwa i Finansów należą w szczególności:
1) opiniowanie projektu budżetu,
2) opiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu,
3) podejmowanie działań w przypadku zaistnienia klęski żywiołowej,
4) ustalanie projektu podatków i opłat lokalnych,
5) sprawy produkcji rolnej i hodowlanej, skupu, zaopatrzenia i usług oraz kredytów na rzecz rolnictwa,
6) sprawy gospodarki wodnej i melioracji,
7) sprawy ochrony przyrody i ochrony środowiska.
§ 2. 1. Powołuje się Komisję Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Rodziny
w następującym składzie:
1) Urszula Wójcińska
2) Henryka Wojasińska
3) Wioletta Pietrucha
2. Do zadań Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Rodziny należą
w szczególności:
1) opiniowanie projektu budżetu,
2) opiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu,
3) opiniowanie wniosków dotyczących dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli,
4) prowadzenie prac nad regulaminem wynagradzania nauczycieli,
5) zajmowanie się realizacją programów oświatowych typu – dożywianie, dowożenie uczniów, stypendia socjalne, wyprawki szkolne,
6) sprawy zdrowia, kultury fizycznej i sportu,
7) sprawy rozwoju i funkcjonowania urządzeń obiektów sportowych,
8) sprawy dotyczące zjawisk patologicznych w rodzinach – możliwości przeciwdziałania i zapobiegania,
9) analiza wyników sprawdzianów kompetencyjnych w szkołach.
§ 3. 1. Powołuje się Komisję Mieszkaniową w następującym składzie:
1) Mirosław Piasecki
2) Bronisław Grajbich
3) Czesław Kubiak
2. Do zadań Komisji Mieszkaniowej należą w szczególności:
1) opiniowanie projektu budżetu,
2) opiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu,
3) rozpatrywanie podań w sprawie przydziału, zamiany i remontów mieszkań komunalnych,
4) okresowa ocena gospodarki mieszkaniowej,
5) ocena stanu technicznego lokali i budynków komunalnych,
6) rozstrzyganie sporów sąsiedzkich w budynkach komunalnych i przedkładanie propozycji ich rozwiązywania.
  § 4. 1. Powołuje się Komisję Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej w następującym składzie:
1) Czesław Kubiak
2) Andrzej Pawłowski
3) Damian Biernacki
2. Do zadań Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej należą
w szczególności:
1) opiniowanie projektu budżetu,
2) opiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu,
3) sprawy ochrony i bezpieczeństwa mieszkańców gminy i ich mienia,
4) edukacja dzieci i młodzieży w szkołach w zakresie zagrożeń wynikających z alkoholizmu
i innych zagrożeń cywilizacyjnych,
5) inicjowanie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego,
6) ocena przygotowania OSP do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych,
7) przygotowania w zakresie zabezpieczenia i utrzymania obiektów i dróg w okresie zimowym,
8) ustalenia w sprawie gospodarki odpadami.
§ 5. Zasady i tryb działania Komisji określa Statutu Gminy Boniewo.
§ 6. Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Boniewo.
                                                                       Przewodniczący Rady Gminy
                                                                       Adam Ciesielski
                                                                      
 
 

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (13 stycznia 2015, 18:38:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 982