NULL string(0) ""

Uchwała nr III/9/14 Rady Gminyz dnia 19 grudnia 2014w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Boniewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 r. „ Na podstawie art.15 ust.1 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U.2013, poz.594, poz. 645 i poz. 1318; z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072 ) oraz art.5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U.z 2014 r. poz.1118)

Uchwała nr III/9/14
Rady Gminy
z dnia 19 grudnia 2014


w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Boniewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 r. „

Na podstawie art.15 ust.1 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U.2013, poz.594, poz. 645 i poz. 1318; z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072 ) oraz art.5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U.z 2014 r. poz.1118) 
UCHWAŁA Nr III/9/14
RADY GMINY BONIEWO
z dnia 19 grudnia 2014 r.
 
w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Boniewo z organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 r. „
 
            Na podstawie art.15 ust.1 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U.2013, poz.594, poz. 645 i poz. 1318; z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072 ) oraz art.5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2014 r. poz.1118) uchwala się, co następuje:
 
            § 1.  Uchwala się „Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art.3 ust.3ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1118) na 2015 r.”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
            § 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boniewo.
 
            § 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
                                                                             Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                              Adam Ciesielski
 
 
     Program dalej (78kB) word                                                             

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (13 stycznia 2015, 18:16:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 941