NULL string(0) ""

Uchwała nr III/16/14 Rady Gminyz dnia 19 grudnia 2014w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla wójta Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318; z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 8 ust. 2 i art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1202) w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1786)

Uchwała nr III/16/14
Rady Gminy
z dnia 19 grudnia 2014


w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla wójta

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318; z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 8 ust. 2 i art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1202) w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1786) 
UCHWAŁA Nr III/16/14
RADY GMINY BONIEWO
z dnia 19 grudnia 2014 r.
 
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla wójta

 
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318; z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz  art. 8 ust. 2 i art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
( Dz. U. z 2014 r. poz. 1202) w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca
2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1786) uchwala się, co następuje:
 
            § 1. 1 Ustala się miesięczne wynagrodzenie Wójtowi Gminy Boniewo
Panu Markowi Klimkiewiczowi w następującej wysokości:
1)      wynagrodzenie zasadnicze -  4.700,00 zł,
2)      dodatek funkcyjny – 1.600,00 zł,
3)      dodatek specjalny w wysokości – 1.447,24 zł, który stanowi ~ 22,97 %  wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.
2. Ponadto Wójtowi zgodnie z właściwymi przepisami przysługują: dodatek za wieloletnia pracę, nagrody jubileuszowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne.
 
            § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia 28 listopada 2014 r.
i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Boniewie i Biuletynie Informacji Publicznej.
                                                                                       Przewodniczący Rady Gminy                                                                                             Adam Ciesielski
Uzasadnienie
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1786 ) wynagrodzenie Wójta w gminie do 15 tys. mieszkańców może wynosić:
a)      wynagrodzenie zasadnicze od 4.200 zł. do 5.900 zł,
b)      maksymalny poziom dodatku funkcyjnego – do 1.900 zł,
c)      dodatek specjalny przysługujący w kwocie wynoszącej co najmniej 20 % i
      nie przekraczającej 40 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego,
d)     dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5 % do 20 % wynagrodzenia zasadniczego.
            W związku z powyższym wynagrodzenie Wójta będzie wynosiło: 8.640,24 zł. na co składa się:
a) wynagrodzenie zasadnicze – 4.700 zł
b) dodatek funkcyjny – 1.600 zł
c) dodatek specjalny w wysokości  - 1.447,24 zł, który stanowi ~22,97 % wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.
d) dodatek stażowy w wysokości 19 % wynagrodzenia zasadniczego  - 893,00 zł
            W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
                                                                           Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                              Adam Ciesielski
 
                                                                                 
 
 

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (13 stycznia 2015, 18:09:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1010