NULL string(0) ""

Uchwała nr III/17/14 Rady Gminyz dnia 19 grudnia 2014w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla sołtysów Na podstawie art. 37 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318; z 2014 r. poz. 379 i poz.1072)

Uchwała nr III/17/14
Rady Gminy
z dnia 19 grudnia 2014


w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla sołtysów

Na podstawie art. 37 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318; z 2014 r. poz. 379 i poz.1072)UCHWAŁA Nr
RADY GMINY BONIEWO
z dnia 19 grudnia 2014 r.
 
w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla sołtysów
 
            Na podstawie art. 37 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318; z 2014 r. poz. 379 i poz.1072) uchwala się, co następuje:
 
            § 1. Ustala się ryczałtową dietę dla sołtysów w wysokości 200,00 zł
( słownie: dwieście złotych) miesięcznie.
 
            § 2. Dieta przysługuje sołtysowi za każdy miesiąc pełnienia funkcji i wykonywania obowiązków.
 
            § 3. Dieta nie przysługuje, w przypadku niewykonania w danym miesiącu wszystkich obowiązków należących do zadań sołtysa.
 
            § 4. Dieta wypłacana jest miesięcznie przelewem na wskazany przez sołtysa rachunek bankowy lub w kasie Urzędu Gminy w terminie do dnia 30 bieżącego miesiąca.
 
            § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boniewo.
 
            § 6. Traci moc uchwała Nr XXI/136/12 z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla sołtysów.
 
            § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą
od dnia 1 stycznia 2015 r. i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Gminy Boniewo.
 
                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                  Adam Ciesielski

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (13 stycznia 2015, 18:07:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1131