NULL string(0) ""

Uchwała nr III/18/14 Rady Gminyz dnia 19 grudnia 2014w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Boniewo a podstawie art. 25 ust. 4,6,7 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318; z 2014 r. poz. 379 i poz.1072 )

Uchwała nr III/18/14
Rady Gminy
z dnia 19 grudnia 2014


w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Boniewo

a podstawie art. 25 ust. 4,6,7 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318; z 2014 r. poz. 379 i poz.1072 ) 
UCHWAŁA Nr
RADY GMINY BONIEWO
z dnia 19 grudnia 2014 r.
 
w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Boniewo
 
            Na podstawie art. 25 ust. 4,6,7 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318; z 2014 r. poz. 379 i poz.1072 )  uchwala się, co następuje:
 
            § 1. Ustala się następujące wysokości ryczałtowych diet w stosunku miesięcznym:
1)      dla Przewodniczącego Rady Gminy w wysokości : 1.200 zł ( słownie : Jeden tysiąc dwieście złotych ),
2)      dla pozostałych radnych w wysokości: 400 zł ( słownie: czterysta złotych ).
 
§ 2. Dieta miesięczna ulega obniżeniu o 10 % za każdą nieobecność radnego na sesji lub posiedzeniu komisji, której jest członkiem.
 
§ 3. Dieta za każdy miesiąc kalendarzowy jest wypłacana radnemu przelewem na wskazany przez niego rachunek bankowy lub w kasie Urzędu Gminy w terminie do dnia 30 bieżącego miesiąca.
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boniewo.
 
§ 5. Traci moc uchwała Nr XXI/135/12 Rady Gminy Boniewo
z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Boniewo.
 
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą
od dnia 28 listopada 2014 r. i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Boniewo.
                                                  Przewodniczący Rady Gminy 
Adam Ciesielski
 

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (13 stycznia 2015, 18:06:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 979