NULL string(0) ""

Uchwała nr II/8/14 Rady Gminyz dnia 8 grudnia 2014w sprawie przystąpienia przez Gminę Boniewo do wykonywania działalności w zakresie usług telekomunikacyjnych Na podstawie art. 7 ust. 1, pkt 3a i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318; z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072 ) oraz art. 3 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych ( Dz. U. Nr 106, poz. 675; z 2012 r. poz. 951, poz. 1256, poz. 1445; z 2014 r. poz.768)

Uchwała nr II/8/14
Rady Gminy
z dnia 8 grudnia 2014


w sprawie przystąpienia przez Gminę Boniewo do wykonywania działalności w zakresie usług telekomunikacyjnych

Na podstawie art. 7 ust. 1, pkt 3a i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318; z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072 ) oraz art. 3 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych ( Dz. U. Nr 106, poz. 675; z 2012 r. poz. 951, poz. 1256, poz. 1445; z 2014 r. poz.768)UCHWAŁA Nr II/8/14
RADY GMINY BONIEWO
z dnia 8 grudnia 2014 r.
 
w sprawie przystąpienia przez Gminę Boniewo do wykonywania działalności w zakresie usług telekomunikacyjnych
 
            Na podstawie art. 7 ust. 1, pkt 3a i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318; z 2014 r. poz. 379
i poz. 1072 ) oraz art. 3 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych ( Dz. U. Nr 106, poz. 675; z 2012 r. poz. 951, poz. 1256, poz. 1445; z 2014 r. poz.768) uchwala się, co następuje:
 
            § 1. Gmina Boniewo zwana w dalszej części uchwały „Gminą” podejmuje, w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej, finansowane ze środków publicznych wykonywanie działalności w zakresie telekomunikacji, którą może obejmować:
1)      budowę lub eksploatację infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnej oraz nabywanie prawa do infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnej,
2)      dostarczanie sieci telekomunikacyjnej lub zapewnianie dostępu do sieci telekomunikacyjnej,
3)      świadczenie, z wykorzystaniem posiadanej infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci
telekomunikacyjnych, usług na rzecz:
a)      przedsiębiorców telekomunikacyjnych,
b)      podmiotów, o których mowa w art.4 pkt 1,2,4,5 i 8 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne ( Dz. U. Nr 171, poz. 1800 ze zmianami ),
c)      użytkowników końcowych – w zakresie i na warunkach określonych w art. 6 i 7 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.
 
§ 2. W celu realizacji działalności telekomunikacyjnej, o której mowa w uchwale dokonany zostanie wpis gminy do rejestru jednostek samorządu terytorialnego wykonujących działalność w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych.
 
§ 3. Uchwała wraz z informacją o podjęciu przez gminę działalności, o której mowa w § 1, zostaje ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Boniewo oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Boniewie.
 
§ 4. Uchwała podlega przekazaniu Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
 
§ 5. Uchwała w chodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Boniewo.
                                                                       Przewodniczący Rady Gminy
                                                                       Adam Ciesielski
 
 
 
 
 
 
 
 
Uzasadnienie
Zgodnie z art.3 ust.1 ustawy z dnia 7 maja 2010 roku o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2010 roku Nr 1067 , poz. 675 ze zmianami) jednostka samorządu terytorialnego może w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej:
1) budować lub eksploatować infrastrukturę telekomunikacyjną i sieci telekomunikacyjne oraz nabywać prawa do infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych;
2) dostarczać sieci telekomunikacyjne lub zapewniać dostęp do infrastruktury telekomunikacyjnej;
3) świadczyć, z wykorzystaniem posiadanej infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych, usługi na rzecz:
a)   przedsiębiorców telekomunikacyjnych,
b)      podmiotów, o których mowa w art.4 pkt 1,2,4,5 i 8 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne ( Dz. U. Nr 171, poz. 1800 ze zmianami ),
c)      użytkowników końcowych – w zakresie i na warunkach określonych w art. 6 i 7 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.
Gmina Boniewo uzyskała dofinansowanie na realizację zadania pn.
„Internet szerokopasmowy dla mieszkańców Gminy Boniewo”.
Zgodnie z art. 3 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 7 maja 2010 roku o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych Działalność w/w, należy do zadań własnych o charakterze użyteczności publicznej jednostki samorządu terytorialnego.
Realizacja powyższego projektu, mającego na celu świadczenie usług telekomunikacyjnych przez Gminę Boniewo na rzecz jej mieszkańców może być realizowane na podstawie uchwały Rady Gminy Boniewo.
Mając na uwadze powyższe, podjęcie przedmiotowej uchwały należy uznać za uzasadnione.
                                   Przewodniczący Rady Gminy
                                                                      Adam Ciesielski
 
 
 

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (17 grudnia 2014, 19:05:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1256