NULL string(0) ""

Uchwała nr II/7/14 Rady Gminyz dnia 8 grudnia 2014w sprawie powołania i ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Boniewo, wyboru przewodniczących i zastępców przewodniczących komisji Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318; z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072 ) oraz § 21 ust. 1 pkt 2,3,4,5 i § 64 Statutu Gminy Boniewo stanowiącego załącznik do uchwały Nr XIV/70/12 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Boniewo opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 czerwca 2012 r. poz. 1256,

Uchwała nr II/7/14
Rady Gminy
z dnia 8 grudnia 2014


w sprawie powołania i ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Boniewo, wyboru przewodniczących i zastępców przewodniczących komisji

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318; z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072 ) oraz § 21 ust. 1 pkt 2,3,4,5 i § 64 Statutu Gminy Boniewo stanowiącego załącznik do uchwały Nr XIV/70/12 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Boniewo opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 czerwca 2012 r. poz. 1256, 
UCHWAŁA Nr II/7/14
RADY GMINY BONIEWO
z dnia 8 grudnia 2014 r.
 
w sprawie powołania i ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Boniewo, wyboru przewodniczących i zastępców przewodniczących komisji
 
            Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318; z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072 ) oraz § 21 ust. 1 pkt 2,3,4,5 i § 64 Statutu Gminy Boniewo stanowiącego załącznik do uchwały
Nr XIV/70/12 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Boniewo opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 czerwca 2012 r. poz. 1256, uchwala się, co następuje:
 
§ 1.1 Powołuje się Komisję Rolnictwa i Finansów w następującym składzie:
1) Adam Waliszewski
2) Elżbieta Nowicka
3) Paweł Bocian
2. Przewodniczącym Komisji Rolnictwa i Finansów został wybrany radny
Adam Waliszewski.
3. Zastępcą Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Finansów została wybrana radna
Elżbieta Nowicka.
4. Do zadań Komisji Rolnictwa i Finansów należą w szczególności:
1) opiniowanie projektu budżetu,
2) opiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu,
3) podejmowanie działań w przypadku zaistnienia klęski żywiołowej,
4) ustalanie projektu podatków i opłat lokalnych,
5) sprawy produkcji rolnej i hodowlanej, skupu, zaopatrzenia i usług oraz kredytów na rzecz rolnictwa,
6) sprawy gospodarki wodnej i melioracji,
7) sprawy ochrony przyrody i ochrony środowiska.
§ 2. 1. Powołuje się Komisję Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Rodziny
w następującym składzie:
1) Urszula Wójcińska
2) Henryka Wojasińska
3) Wioletta Pietrucha
2. Przewodniczącym Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Rodziny została wybrana radna Urszula Wójcińska.
3. Zastępcą Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych
i Rodziny została wybrana radna Henryka Wojasińska.
4. Do zadań Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Rodziny należą
w szczególności:
1) opiniowanie projektu budżetu,
2) opiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu,
3) opiniowanie wniosków dotyczących dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli,
4) prowadzenie prac nad regulaminem wynagradzania nauczycieli,
5) zajmowanie się realizacją programów oświatowych typu – dożywianie, dowożenie uczniów, stypendia socjalne, wyprawki szkolne,
6) sprawy zdrowia, kultury fizycznej i sportu,
7) sprawy rozwoju i funkcjonowania urządzeń obiektów sportowych,
8) sprawy dotyczące zjawisk patologicznych w rodzinach – możliwości przeciwdziałania i zapobiegania,
9) analiza wyników sprawdzianów kompetencyjnych w szkołach.
§ 3. 1. Powołuje się Komisję Mieszkaniową w następującym składzie:
1) Mirosław Piasecki
2) Bronisław Grajbich
3) Czesław Kubiak
2. Przewodniczącym Komisji Mieszkaniowej został wybrany radny Mirosław Piasecki.
3. Zastępcą Przewodniczącego Komisji Mieszkaniowej został wybrany radny
Bronisław Grajbich.
4. Do zadań Komisji Mieszkaniowej należą w szczególności:
1) opiniowanie projektu budżetu,
2) opiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu,
3) rozpatrywanie podań w sprawie przydziału, zamiany i remontów mieszkań komunalnych,
4) okresowa ocena gospodarki mieszkaniowej,
5) ocena stanu technicznego lokali i budynków komunalnych,
6) rozstrzyganie sporów sąsiedzkich w budynkach komunalnych i przedkładanie propozycji ich rozwiązywania.
  § 4. 1. Powołuje się Komisję Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej w następującym składzie:
1) Czesław Kubiak
2) Andrzej Pawłowski
3) Damian Biernacki
2. Przewodniczącym Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej wybrany został radny Czesław Kubiak
3. Zastępcą Przewodniczącego Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej
wybrany został radny Andrzej Pawłowski.
4. Do zadań Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej należą
w szczególności:
1) opiniowanie projektu budżetu,
2) opiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu,
3) sprawy ochrony i bezpieczeństwa mieszkańców gminy i ich mienia,
4) edukacja dzieci i młodzieży w szkołach w zakresie zagrożeń wynikających z alkoholizmu
i innych zagrożeń cywilizacyjnych,
5) inicjowanie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego,
6) ocena przygotowania OSP do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych,
7) przygotowania w zakresie zabezpieczenia i utrzymania obiektów i dróg w okresie zimowym,
8) ustalenia w sprawie gospodarki odpadami.
§ 5. Zasady i tryb działania Komisji określa Statutu Gminy Boniewo.
§ 6. Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Boniewo.
                                                                       Przewodniczący Rady Gminy
                                                                       Adam Ciesielski
 

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (17 grudnia 2014, 18:56:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1128