NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXI/192/13 Rady Gminyz dnia 30 grudnia 2013w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2014 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 ) w związku art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2012 r. poz.1356; z 2013 r. poz. 1563 ), art.10 ust. 1,2, 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. z 2012 r. poz. 124 )

Uchwała nr XXXI/192/13
Rady Gminy
z dnia 30 grudnia 2013


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2014 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 ) w związku art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2012 r. poz.1356; z 2013 r. poz. 1563 ), art.10 ust. 1,2, 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. z 2012 r. poz. 124 ) 
                                                           UCHWAŁA Nr XXXI/192/13
                                                            RADY GMINY BONIEWO
                                                           z dnia 30 grudnia 2013 r.
                                             
 
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2014 rok
 
            Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 ) w związku art. 41 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
( Dz. U. z 2012 r. poz.1356; z 2013 r. poz. 1563 ), art.10 ust. 1,2, 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. z 2012 r. poz. 124 ) uchwala się, co następuje:
                                                                                     
 
            § 1. Przyjąć Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz  Przeciwdziałaniu Narkomanii dla Gminy Boniewo na 2014 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
                                                                      
            § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boniewo .
                                                           
            § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                            arosław Gazda
                                                                                             
Program pobierz (81kB) word
 
 
                                                                                             
 

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (13 stycznia 2014, 15:06:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1342