NULL string(0) ""

Uchwała nr XXIX/179/13 Rady Gminyz dnia 30 września 2013w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Boniewo Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.13 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i 645 )

Uchwała nr XXIX/179/13
Rady Gminy
z dnia 30 września 2013


w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Boniewo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.13 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i 645 ) 
UCHWAŁA NR XXIX/179/13
RADY GMINY BONIEWO
z dnia 30 września 2013 r.
 
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Boniewo
 
                 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.13 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i 645 ) uchwala się, co następuje:
               
                
 
            § 1. Nadać nazwę ”Pocztowa” ulicy stanowiącej część drogi wewnętrznej znajdującej się
w miejscowości Boniewo i obejmującą część działki nr 253/1.
Przebieg ulicy określa mapa stanowiąca załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
 
 
            § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
 
            § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                   Jarosław Gazda
 
 
 
 
 
Uzasadnienie
 
Potrzeba nadania nazwy powstała z uwagi na wybudowanie drogi wewnętrznej stanowiącej drogę dojazdową do nowo powstałych nieruchomości.
                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                  Jarosław Gazda         
 
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2013.3074 z dnia 2013-10-18

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (9 grudnia 2013, 14:44:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1594