NULL string(0) ""

Uchwała nr XXX/185/13 Rady Gminyz dnia 13 listopada 2013w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu pn. „RÓWNY START – indywidualizacja nauczania w Gminie Boniewo” w ramach Podziałania 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645 )

Uchwała nr XXX/185/13
Rady Gminy
z dnia 13 listopada 2013


w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu pn. „RÓWNY START – indywidualizacja nauczania w Gminie Boniewo” w ramach Podziałania 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645 )UCHWAŁA Nr
RADY GMINY BONIEWO
z dnia 13 listopada 2013 r.
 
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu pn. „RÓWNY START – indywidualizacja nauczania w Gminie Boniewo” w ramach Podziałania 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych
 
           uchwala się, co następuje:
 
§ 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie Gminy Boniewo do projektu pt. „RÓWNY START – indywidualizacja nauczania w Gminie Boniewo”  w ramach Podziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boniewo.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Boniewo.
 
 
                                                                                       Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                               Jarosław Gazda
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (5 grudnia 2013, 19:41:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1472