NULL string(0) ""

Uchwała nr XXX/181/13Rady Gminyz dnia 13 listopada 2013w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz.594 i poz. 645 ) oraz art. 5 ust. 1,2 i 3, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2009 r. Nr 215, poz. 1674; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378) w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. (M.P. z 2013 r. poz.812 )

Uchwała nr XXX/181/13
Rady Gminy
z dnia 13 listopada 2013


w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz.594 i poz. 645 ) oraz art. 5 ust. 1,2 i 3, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2009 r. Nr 215, poz. 1674; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378) w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. (M.P. z 2013 r. poz.812 )Uchwała Nr XXX/181/13
Rady Gminy Boniewo
z dnia 13 listopada 2013 r.
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz.594 i poz. 645 ) oraz art. 5 ust. 1,2 i 3, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2009 r. Nr 215, poz. 1674; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378) w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. (M.P. z 2013 r. poz.812 ) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości:
1) od gruntów:
a ) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na
sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,70 zł od 1 m2 powierzchni,
b ) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,56 zł od 1 ha powierzchni,
c ) letniskowych - 0,46 zł od 1 m2 powierzchni,
d ) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,10 zł od 1 m2 powierzchni.
2) od budynków lub ich części :
a ) mieszkalnych - 0,10 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b ) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej -16,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c ) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym -10,75 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d ) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,68 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,     
e )  letniskowych - 7,73 zł od 1 m2 powierzchni,
f ) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 3,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.
3) od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zmianami ).
§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1) grunty, budynki i ich części oraz budowle i ich części związane ze statutową działalnością w zakresie ochrony przeciwpożarowej, z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą;
2) grunty, budynki i ich części oraz budowle i ich części związane z prowadzeniem działalności kulturalnej, sportowej i działalności ośrodków pomocy społecznej, z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XX/122/12 Rady Gminy Boniewo z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok ( Dz. Urz.Województwa Kujawsko-Pomorskiego poz. 3435 z dnia 10 grudnia 2012 r.).
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boniewo.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
 
  Przewodniczący Rady Gminy

inż. Jarosław Gazda
                                              
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 2013.3875 z dnia 2013-12-04

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (5 grudnia 2013, 19:21:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1427