NULL string(0) ""

Uchwała nr XXX/182/13Rady Gminyz dnia 13 listopada 2013w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek leśny, rolny i od nieruchomości oraz informacji w sprawie podatku leśnego, rolnego i od nieruchomości Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz.594 i poz. 645 )oraz art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969; z 2005 r. Nr 143, poz. 1199; z 2006 r. Nr 191, poz. 1412, Nr 249, poz. 1825, Nr 245, poz. 1775; z 2007 r. Nr 109, poz. 747; z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655; z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475; z 2013 r. poz. 660 ), art. 6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2009 r. Nr 215, poz. 1674 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016 i Nr 232, poz. 1378 ) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 465 )

Uchwała nr XXX/182/13
Rady Gminy
z dnia 13 listopada 2013


w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek leśny, rolny i od nieruchomości oraz informacji w sprawie podatku leśnego, rolnego i od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz.594 i poz. 645 )oraz art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969; z 2005 r. Nr 143, poz. 1199; z 2006 r. Nr 191, poz. 1412, Nr 249, poz. 1825, Nr 245, poz. 1775; z 2007 r. Nr 109, poz. 747; z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655; z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475; z 2013 r. poz. 660 ), art. 6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2009 r. Nr 215, poz. 1674 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016 i Nr 232, poz. 1378 ) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 465 )Uchwała Nr XXX/182/13
Rady Gminy Boniewo
z dnia 13 listopada 2013 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek leśny, rolny i od nieruchomości oraz informacji w sprawie podatku leśnego, rolnego i od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz.594 i poz. 645 )oraz art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969; z 2005 r. Nr 143, poz. 1199; z 2006 r. Nr 191, poz. 1412, Nr 249, poz. 1825, Nr 245, poz. 1775; z 2007 r. Nr 109, poz. 747; z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655; z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475; z 2013 r. poz. 660 ), art. 6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2009 r. Nr 215, poz. 1674 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016 i Nr 232, poz. 1378 ) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 465 ) uchwala się, co następuje:
§ 1.  Określa się wzory:

1) informacji w sprawie podatku leśnego, rolnego i od nieruchomości stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały,
2) deklaracji na podatek leśny stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały,
3) deklaracji na podatek rolny stanowiący załącznik Nr 3 do uchwały,
4) deklaracji na podatek od nieruchomości stanowiący załącznik Nr 4 do uchwały.
§ 2.  Traci moc uchwała Nr XVI/77/04 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny ( Dz. Urz. Województwa Kujawsko - Pomorskiego Nr 127, poz. 2268 z dnia 17 grudnia 2004 r.) i uchwała Nr XXX/153/09 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny ( Dz. Urz. Województwa Kujawsko - Pomorskiego Nr 130, poz. 2295 z dnia 14 grudnia 2009 r.).
§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.
 
 

  Przewodniczący Rady Gminy


inż. Jarosław Gazda


informacja w sprawie podatku leśnego, rolnego i ode nieruchomości pobierz (113kB) pdf

deklaracja na podatek leśny pobierz (99kB) pdf


deklaracja na podatek rolny  pobierz (124kB) pdf


deklaracja na podatek od nieruchomości pobierz (98kB) pdf

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 23.3876 z dnia 2013-12-04

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (5 grudnia 2013, 19:18:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1432