NULL string(0) ""

Uchwała nr XXX/184/13 Rady Gminy z dnia 13 listopada 2013w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Boniewo na lata 2013 – 2032” Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ) oraz założeń „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”, przyjętego uchwałą nr 39/2010 Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. (M.P. Nr 33, poz. 481)

Uchwała nr XXX/184/13
Rady Gminy
z dnia 13 listopada 2013


w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Boniewo na lata 2013 – 2032”

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ) oraz założeń „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”, przyjętego uchwałą nr 39/2010 Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. (M.P. Nr 33, poz. 481)UCHWAŁA Nr XXX/184/13
RADY GMINY BONIEWO
z dnia 13 listopada 2013 r.
 
w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu  i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Boniewo na lata 2013 – 2032”
 
 
      Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ) oraz założeń „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”, przyjętego uchwałą nr 39/2010 Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. (M.P. Nr 33, poz. 481) uchwala się, co następuje:
 
 
 
§ 1. Uchwala się „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Boniewo na lata 2013 – 2032 „ stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boniewo.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Boniewo.
 
                                               Przewodniczący Rady Gminy
                                                                Jarosław Gazda    
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (5 grudnia 2013, 19:03:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1359