NULL string(0) ""

Uchwała nr XII/55/11Rady Gminyz dnia 30 grudnia 2011w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy BoniewoNa podstawie art. 403 ust. 2, 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony Środowiska ( Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz 150, Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070, Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 28, poz. 145, Nr 40, poz. 227, Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, Nr 152, poz. 1018 i 1019, Nr 182, poz. 1228, Nr 229, poz. 1498 i Nr 249, poz.1657, z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 63, poz. 322, Nr 94, poz. 551, Nr 99, poz. 569, Nr 122, poz. 695, Nr 178, poz. 1060, Nr 224, poz.1341 )

Uchwała nr XII/55/11
Rady Gminy
z dnia 30 grudnia 2011


w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Boniewo

Na podstawie art. 403 ust. 2, 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony Środowiska ( Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz 150, Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070, Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 28, poz. 145, Nr 40, poz. 227, Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, Nr 152, poz. 1018 i 1019, Nr 182, poz. 1228, Nr 229, poz. 1498 i Nr 249, poz.1657, z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 63, poz. 322, Nr 94, poz. 551, Nr 99, poz. 569, Nr 122, poz. 695, Nr 178, poz. 1060, Nr 224, poz.1341 ) 
UCHWAŁA Nr XII/55/11
RADY GMINY BONIEWO
z dnia 30 grudnia 2011 r.
 
w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Boniewo
 
            Na podstawie  art. 403 ust. 2, 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony Środowiska ( Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz 150, Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865,
Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464 i Nr 227,
poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070,
Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 28, poz. 145, Nr 40, poz. 227, Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, Nr 152, poz. 1018 i 1019, Nr 182, poz. 1228, Nr 229, poz. 1498
i Nr 249, poz.1657, z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 63, poz. 322, Nr 94, poz. 551, Nr 99, poz. 569, Nr 122, poz. 695, Nr 178, poz. 1060, Nr 224, poz.1341  ) uchwala się, co następuje:
 
            § 1. 1. Określa się zasady udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Boniewo, które stanowią załącznik nr 1 do uchwały.
Określa się wzór wniosku o udzielenie dotacji na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.
 
            §  2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boniewo.
 
            § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
 
                                                                                              Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                              Jarosław Gazda
 
 
 
 
 
 
                                                                                   Załącznik nr1
                                                                                   do uchwały Nr XII/55/11
                                                                                   Rady Gminy Boniewo
                                                                                  z dnia 30 grudnia 2011 r.
 
 
ZASADY UDZIELANIA Z BUDŻETU GMINY DOTACJI NA DOFINANSOWANIE
BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
NA TERENIE GMINY BONIEWO
 
§ 1. 1 Dofinansowanie udzielane jest w formie dotacji na podstawie złożonego wniosku.
Dotacja może zostać udzielona osobom fizycznym, osobom prawnym będącym właścicielami, współwłaścicielami, użytkownikami wieczystymi nieruchomości, wytwarzającym ścieki bytowo-gospodarcze pochodzące z gospodarstwa domowego.Warunkiem otrzymania dotacji jest budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy istniejących budynkach mieszkalnych lub budowa przydomowej oczyszczalni ścieków
w trakcie realizacji budowy nowego budynku mieszkalnego.
Jeżeli nieruchomość znajduje się we współwłasności wymagana jest pisemna zgoda wszystkich współwłaścicieli na wybudowanie  oraz użytkowanie oczyszczalni na określonej działce oraz zgoda na likwidację istniejącego zbiornika bezodpływowego.Jeżeli przydomowa oczyszczalnia ścieków ma być podłączona do dwóch lub więcej budynków o dofinansowanie może ubiegać się tylko osoba wskazana w zawartym porozumieniu stron.Wnioski wraz z załącznikami będą przyjmowane w terminie  w Urzędzie Gminy Boniewo pokój nr 4.Dotacje przyznawane będą do czasu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych
w planie wydatków w budżecie gminy na dany rok budżetowy.
Wnioski, które nie otrzymały dofinansowania w danym roku będą rozpatrywane w roku następnym.
 
§ 2. Budowa i eksploatacja przydomowej oczyszczalni musi spełniać wymogi zawarte w przepisach prawa określających warunki, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.
 
§ 3. 1. Wnioskujący na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków może uzyskać dotację do 75 % udokumentowanych, poniesionych kosztów brutto, ale nie więcej niż 2.000 zł.
Wnioskujący tylko jednokrotnie może uzyskać dofinansowanie z budżetu gminy.Na oryginale faktury lub rachunku Urząd Gminy Boniewo umieści adnotację o udzielonej dotacji.Pozytywna weryfikacja wniosku oraz decyzja Wójta Gminy Boniewo o udzieleniu dofinansowania będą podstawą do podpisania umowy o dofinansowaniu.Faktura lub rachunek muszą być wystawione po dacie zawarcia umowy, o której mowa w ust. 4.
 
§ 4. 1.Wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu gminy będzie określona uchwałą budżetową na dany rok budżetowy.
Dofinansowanie udzielane jest zgodnie z niniejszymi zasadami oraz na podstawie złożonych następujących dokumentów:
1)      wniosku o przydzielenie dotacji z budżetu gminy na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków;
 
2)      Oświadczeniu o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością wraz z kserokopią dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości;
3)      prawomocnych zgłoszeń, pozwoleń i decyzji administracyjnych w zależności od przepustowości oczyszczalni ( lub ich kopii);
4)      opisu lub projektu technicznego instalacji oraz aprobaty technicznych wymaganych
w przepisach prawa ( lub ich kopii);
 
§ 5. Dofinansowaniu nie podlegają:
1)      koszty wykonania dokumentacji oraz uzyskania wymaganych decyzji i pozwoleń administracyjnych przewidzianych przepisami prawa ;
2)      koszty konserwacji i eksploatacji urządzeń;
3)      koszty zakupu pojedynczych elementów (urządzeń) przydomowych oczyszczalni ścieków ;
4)      koszty budowy sieci sanitarnej i przyłączy łączącej kilka nieruchomości do wspólnej oczyszczalni.
 
§ 6. 1. Złożone wnioski podlegać będą komisyjnej weryfikacji w zakresie spełniania wymagań określonych w niniejszych zasadach.
Dotacja zostanie wypłacona po złożeniu w Urzędzie Gminy formalnych dokumentów oraz komisyjnym odbiorze budowy przydomowej oczyszczalni ścieków w terminie do 30 dni od daty sporządzenia protokołu.
 
 
 
                                                                                            Załącznik nr 2
                                                                                         do Uchwały Nr XII/55/11
                                                                                          Rady Gminy Boniewo
                                                                                            z dnia 30 grudnia 2011 r.
 
WNIOSEK
O UDZIELENIE DOTACJI Z BUDŻETU GMINY BONIEWO NA BUDOWĘ PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
 
            1. Wnioskodawca  …..................................................................................................................
Adres: …................................................................................................................................................
Telefon ….............................................................................
Dokument tożsamości …..............................................seria............................numer............................
Wydany przez …..................................................................
Lokalizacja przedsięwzięcia :
Miejscowość …..........................................................................................................................
Działka ewidencyjna ….............................................................................................................
Działki ewidencyjne podłączone do wspólnej oczyszczalni......................................................
            Tytuł prawny do dysponowania nieruchomością …..................................................................
       3.  Krótki opis techniczny przedsięwzięcia ( zakres rzeczowy wg projektu, typ oczyszczalni )
…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
Planowany okres realizacji przedsięwzięcia
Data rozpoczęcia …................................................
Data zakończenia …...............................................
Orientacyjny koszt
…............................................................................
Stan formalno-prawny przedsięwzięcia :
- zgłoszenie budowy ( data zgłoszenia , organ ) ….......................................................*
- pozwolenie wodno prawne ( data i numer decyzji )....................................................*
- pozwolenie na budowę ( numer, data wydania ) ….................................................... *
Rachunek bankowy wnioskodawcy ( nazwa banku, numer rachunku ) )
…................................................................................................................................................
Oświadczam, że :
- zapoznałem /am się z treścią zasad dofinansowania budowy przydomowych
  oczyszczalni ścieków;
- upoważniam komisję do przeprowadzenia kontroli zabudowy urządzeń oczyszczalni
  ścieków oraz do stwierdzenia jej wykonania;
- wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych informacji i danych osobowych w celu
  weryfikacji złożonego wniosku.
 
 
 
*niepotrzebne skreślić                                                      ….......................................................
                                                                                  ( czytelny podpis wnioskodawcy  )
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
299 z dnia 2012-02-16

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (16 maja 2012, 07:49:56)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (16 maja 2012, 07:53:07)
Zmieniono: publikacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2297