NULL string(0) ""

Uchwała nr XII/53/11Rady Gminyz dnia 30 grudnia 2011w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji Programu Integracji Społecznej w Gminie Boniewo za 2010 i 2011 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 oraz art.40 ust.1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 217, poz. 1281)

Uchwała nr XII/53/11
Rady Gminy
z dnia 30 grudnia 2011


w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji Programu Integracji Społecznej w Gminie Boniewo za 2010 i 2011 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 oraz art.40 ust.1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 217, poz. 1281) 
 
UCHWAŁA Nr XII/53/11
RADY GMINY BONIEWO
z dnia 30 grudnia 2011 r.
 
 
w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji  Programu Integracji Społecznej w Gminie Boniewo  za 2010 i 2011 rok
  uchwala się, co następuje :


            § 1. Przyjmuje się  Raport z realizacji Programu Integracji Społecznej w Gminie Boniewo  za 2010 i 2011 rok,  stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

            § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


            § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Boniewie.

                                                                                        Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                              Jarosław Gazda
 
 
 
 
Uzasadnienie
Konieczność przyjęcia Raportu z realizacji  Programu Integracji Społecznej w Gminie Boniewo  wynika z zaleceń  zawartych w wytycznych do programu integracji społecznej Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich  ustalonych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej .
Z uwagi na powyższe zasadne jest podjęcie w/w uchwały.


                                                                                     Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                              Jarosław Gazda


Załacznik do uchwały dalej (87kB) word

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (10 stycznia 2012, 19:46:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2306