NULL string(0) ""

Uchwała nr XI/44/11 Rady Gminyz dnia 24 listopada 2011w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 , art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 1281 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 ) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 , Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz. 747 oraz z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 56, poz. 458, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475 ) w związku z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. ( M. P. Nr 95, poz. 969 )

Uchwała nr XI/44/11
Rady Gminy
z dnia 24 listopada 2011


w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 , art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 1281 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 ) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 , Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz. 747 oraz z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 56, poz. 458, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475 ) w związku z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. ( M. P. Nr 95, poz. 969 )UCHWAŁA NR XI/44/11
RADY GMINY BONIEWO
 z dnia 24 listopada 2011 r.
 
 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta
 
            Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 , art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271  i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r.
Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203,
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 1281 i Nr 181,
poz. 1337,  z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, oraz z 2008 r.
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 ) oraz  art. 6 ust. 3 ustawy  z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 , Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz. 747 oraz z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655,
z 2009 r. Nr 56, poz. 458, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475 ) w związku
z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego  z dnia 19 października  2011 r.
w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r.
( M. P. Nr 95, poz. 969 )  uchwala się, co następuje:
 
            § 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2011 r. przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy za 2012 r.
do kwoty 43,00 zł za 1 dt.
 
            § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
            § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. i podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
                                                                                             
                                                                                 
 
 
Uzasadnienie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym , ustawodawca upoważnił radę gminy do podejmowania uchwał w sprawach podatków i opłat
w granicach określonych w odrębnych ustawach.
Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października
2011 r. średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. wynosiła
74,18 zł. za dt.
Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy o podatku rolnym, rada gminy jest uprawniona do obniżenia ceny skupu określonej w ust. 2 w/w ustawy, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy i zdecydowała o obniżeniu jej do kwoty 43,00 zł.
            W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
                                                                                       
                                                                            
 
 
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 273 z dnia 2011-12-08

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (13 grudnia 2011, 19:19:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2685