NULL string(0) ""

Uchwała nr XI/46/11Rady Gminyz dnia 24 listopada 2011w sprawie ustalenia opłaty za pobór wody z urządzeń zaopatrzenia w wodę Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111i Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 ) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej ( Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 )

Uchwała nr XI/46/11
Rady Gminy
z dnia 24 listopada 2011


w sprawie ustalenia opłaty za pobór wody z urządzeń zaopatrzenia w wodę

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111i Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 ) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej ( Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 )                                     UCHWAŁA  Nr XI/46/11
                                                   RADY GMINY BONIEWO
                                                   z dnia 24 listopada 2011 r.
 
 
w sprawie ustalenia opłaty za pobór wody z urządzeń zaopatrzenia w wodę
 
            Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111i Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 )  oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej ( Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 )  uchwala się,  co następuje :
 
 
            § 1.  Ustala się obowiązek uiszczenia opłaty za pobór wody od gospodarstw domowych i innych odbiorców.
 
            § 2.  Wysokość opłaty za pobór wody wynosi 1,85 zł. ( słownie: jeden złotych   osiemdziesiąt pięć  groszy)  plus podatek Vat za  jeden metr sześcienny.
           
            § 3.  Traci moc Uchwała Nr XXX/156/09 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 listopada
2009 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobór wody z urządzeń zaopatrzenia w wodę.
 
            § 4.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
            § 5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. i  podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Boniewie .
                                                                                                             
                                                                                      Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                      Jarosław Gazda          
 
 
Uzasadnienie
 
Stosownie do regulacji art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o gospodarce komunalnej rada gminy może, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej stanowić o wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej.
Upoważnienie to dla rady gminy oznacza, iż może ona stanowić o wysokości ceny za 1 metr sześcienny wody pobranej przez gospodarstwo domowe lub innego odbiorcę. Zmiana ceny za pobór wody – jej podwyższenie spowodowane zostało znacznym wzrostem cen energii.
Podjęcie powyższej uchwały jest zasadne.
                                                                                     Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                              Jarosław Gazda
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (7 grudnia 2011, 12:22:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2535