NULL string(0) ""

Uchwała nr X/43/11Rady Gminyz dnia 27 września 2011w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa w sołectwie Bierzyn Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, 146, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 ) oraz § 6 pkt 1 Rozdział III Statutu Sołectw stanowiącego załącznik do Uchwały Nr VIII/37/90 Rady Gminy Boniewo z dnia 21 listopada 1990 r. w sprawie przyjęcia Statutu Sołectw

Uchwała nr X/43/11
Rady Gminy
z dnia 27 września 2011


w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa w sołectwie Bierzyn

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, 146, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 ) oraz § 6 pkt 1 Rozdział III Statutu Sołectw stanowiącego załącznik do Uchwały Nr VIII/37/90 Rady Gminy Boniewo z dnia 21 listopada 1990 r. w sprawie przyjęcia Statutu Sołectw 
UCHWAŁA NR X/43/11
RADY GMINY BONIEWO
z dnia 27 września 2011 r.
 
w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa w sołectwie Bierzyn
 
            Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,  Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717,  Nr 162, poz. 1568;
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441,  Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974,  Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420,  Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, 146, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr  21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 ) oraz § 6 pkt 1 Rozdział III Statutu Sołectw stanowiącego załącznik do Uchwały Nr VIII/37/90 Rady Gminy Boniewo z dnia 21 listopada 1990 r. w sprawie przyjęcia Statutu Sołectw uchwala się, co następuje:
 
            § 1. Zarządza się wybory sołtysa sołectwa Bierzyn.
 
            § 2. Ustala się termin przeprowadzenia wyborów na dzień 17 października 2011 r.
na godzinę 12:00 ( I termin );
na godzinę 12:30 ( II termin ).
 
            § 3. Jako osoby odpowiedzialne za organizację wyborów wyznacza się Pana Marka Klimkiewicza – Wójta Gminy oraz Panią Zofię Boratyńską – pracownika Urzędu Gminy.
 
            § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
            § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Boniewie.
 
                                                                           Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                  Jarosław Gazda          
 
 
Uzasadnienie
 
W związku z pisemną rezygnacją Pani Krystyny Jędrzejewskiej – pełniącej obowiązki sołtysa
w sołectwie Bierzyn zarządza się wybory sołtysa w tym sołectwie. Zgodnie z § 6  pkt 1 Rozdziału III Statutu Sołectw przyjętego uchwałą Nr VIII/37/90 Rady Gminy Boniewo z dnia 21 listopada 1990 r. wybory sołtysa zarządza rada gminy w formie uchwały, która winna być podana do publicznej wiadomości mieszkańców sołectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania wyborczego.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.
                                                                                             
                                                                               Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                  Jarosław Gazda
 

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (6 października 2011, 07:44:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2674