NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXI/163/09Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2009w sprawie budżetu na 2010 r.Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d i lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz.1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 ) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237,239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ) ora art.166, 166a, 184 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz.1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217,1218, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560, z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666, Nr 161, poz. 1271 ) w związku z art. 121 ust. 4-5 i 9 ustawy z dnia27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz. 1241 )

Uchwała nr XXXI/163/09
Rady Gminy
z dnia 30 grudnia 2009


w sprawie budżetu na 2010 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d i lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz.1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 ) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237,239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ) ora art.166, 166a, 184 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz.1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217,1218, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560, z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666, Nr 161, poz. 1271 ) w związku z art. 121 ust. 4-5 i 9 ustawy z dnia27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz. 1241 )


UCHWAŁA NR XXXI/163/09
RADY GMINY BONIEWO
z dnia 30 grudnia 2009 r.
w sprawie budżetu na 2010 r.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d i lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr223, poz.1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 ) oraz art. 211, 212, 214,215, 222, 235-237,239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ) ora art.
166, 166a, 184 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2005 r. Nr 249,poz. 2104, Nr 169, poz.1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217,
1218, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560, z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666, Nr 161, poz. 1271 ) w związku z art. 121 ust. 4-5 i 9 ustawy z dnia27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz. 1241 ) uchwalasię, co następuję:
§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2010 rok w wysokości 10.394.351 zł. z tego :
§ 2. 1. Ustala się łączna kwotę wydatków budżetu na 2010 rok w wysokości 12.289.611 zł, z tego :
2. Określa się :
§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 1.895.260 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczki w wysokości
325.333 zł z WFOŚ i GW w Toruniu, kredytu w kwocie 1.462.894 zł oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych
w wysokości 107.033 zł.
§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 2.641.260 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów
746.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 7.
§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
1) dochody bieżące w kwocie 8.030.490 zł;
2) dochody majątkowe w kwocie 2.363.861 zł;
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
1) wydatki bieżące w wysokości 6.986.805 zł;
2) wydatki majątkowe w wysokości 5.302.806 zł;
zgodnie z załącznikiem Nr 2.
1) limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem Nr 3 i
zadania inwestycjne w 2010 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4;
2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu
Spójności zgodnie z załącznikiem nr. 5.
1) dotację dla jednostek sektora finansów publicznych 1.030.356 zł, załącznik Nr 8;
ID: IAMJV-REBMF-ZENCA-YFVVA-JOMPA. Podpisany. Strona 1 / 3
w wysokości 107.033 zł.
§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 2.641.260 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów
746.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 7.
§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
§ 6. Określa się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej :
§ 7. Określa sie plan dotacji celowych i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych ustawami na kwotę 1.365.550 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 i 12.
§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów
wartościowych w kwocie 4.538.637 zł, w tym na :
§ 9. Ustala się kwotę pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy do wysokości 30.000 zł.
§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:
§ 11. Upoważnia sie Wójta Gminy do:
1) dotację dla jednostek sektora finansów publicznych 1.030.356 zł, załącznik Nr 8;
2) dotację podmiotową dla instytucji kultury 65.000 zł, załącznik Nr 9.
1) przychody w wysokości 200 zł;
2) wydatki w wysokości 200 zł;
zgodnie z załącznikiem Nr 10.
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 1.000.000 zł;
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 1.895.260 zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów
i pożyczek w kwocie 670.514 zł;
4) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
w kwocie 972.863 zł.
1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku Nr 3;
2) na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu ( EFTA ), a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
niepodlegających zwrotowi, określonych w załączniku Nr 5;
3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki
i termin zapłaty upływa w roku następnym.
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
a) pokrycie występujące w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł,
b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do wysokości 1.895.260 zł,
c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych
pożyczek i kredytów do wysokości 670.514 zł,
d) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do
wysokości 972.863 zł.
2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami
ID: IAMJV-REBMF-ZENCA-YFVVA-JOMPA. Podpisany. Strona 2 / 3
§ 12. Ustala się dochody w kwocie 28.350 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz wydatki w kwocie 28.350 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych.
§ 13. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 12.573 zł oraz celową na kwotę 20.000 zł na
realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
§ 14. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat zobowiązań gminy na koniec 2010 roku i lata następne,
zgodnie z załącznikiem Nr 13.
§ 15. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.
2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć
do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 14.
§ 16. Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi Gminy.
§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.
c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych
pożyczek i kredytów do wysokości 670.514 zł,
d) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do
wysokości 972.863 zł.
2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami
i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących;
3) lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
Przewodniczący Rady Gminy
mgr Zbigniew Łuczak

Załącznik Nr 1 dalej (165kB) pdf
Załącznik Nr 2 dalej (518kB) pdf
Załącznik Nr 3 dalej (73kB) pdf
Załącznik Nr 4 dalej (74kB) pdf
Załącznik Nr 5 dalej (68kB) pdf
Załącznik Nr 6 dalej (88kB) pdf
Załącznik Nr 7  dalej (87kB) pdf ,
Załącznik Nr 8 dalej (72kB) pdf
Załączniki Nr 9 dalej (55kB) pdf
Załącznik Nr 10 dalej (79kB) pdf
Załącznik Nr 11 dalej (104kB) pdf ,
Załącznik Nr 12 dalej (113kB) pdf ,
Załącznik Nr 13 dalej (143kB) pdf ,
Załącznik Nr 14 dalej (123kB) pdf ,
Część opisowa wydatki dalej (89kB) pdf
Cześć opisowa dochody dalej (272kB) pdf

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (8 lutego 2010, 13:03:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2502