NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXI/167/09Rady Gminyz dnia 30 grudnia 2009w sprawie ustalenia stawek maksymalnych stosowanych przy opróżnianiu i wywożeniu nieczystości stałych z pojemnikówNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 ) oraz art. 6 ust.2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, Nr 180, poz. 1495, z 2006 r. Nr 144, poz.1042, z 2008 r. Nr 223, poz. 1464, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz.666, Nr 92, poz. 753 ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXI/167/09
Rady Gminy
z dnia 30 grudnia 2009


w sprawie ustalenia stawek maksymalnych stosowanych przy opróżnianiu i wywożeniu nieczystości stałych z pojemników

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 ) oraz art. 6 ust.2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, Nr 180, poz. 1495, z 2006 r. Nr 144, poz.1042, z 2008 r. Nr 223, poz. 1464, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz.666, Nr 92, poz. 753 ) uchwala się, co następuje:


§ 1. Ustala się górne stawki opłat za opróżnianie i wywożenie odpadów komunalnych przez podmioty posiadające zezwolenie na świadczenie usług na terenie gminy Boniewo w następujących wysokościach: od pojemników o pojemności 110 l wyselekcjonowanych frakcji odpadów komunalnych nadających się do odzysku - 4 zł za sztukę; od pojemników o pojemności 110 l wyselekcjonowanych frakcji odpadów komunalnych innych niż nadających się do odzysku – 6 zł za sztukę; od pojemników o pojemności 110 l nieczystości nie segregowanych – 9 zł za sztukę; od pojemników o pojemności 1.100 l – 50,00 zł za sztukę; od innych odpadów – 110 zł za tonę.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XVII/87/08 Rady Gminy Boniewo z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Łuczak

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 6 ust. 2 rada gminy określa w drodze uchwały, górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za opróżnianie i wywożenie odpadów komunalnych przez podmioty posiadające zezwolenie na świadczenie usług na terenie gminy Boniewo. Stawki ustalone zostały w zależności od wielkości pojemnika i rodzaju odpadów z podziałem na selektywne i pozostałe. W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.
Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Łuczak

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (19 stycznia 2010, 09:45:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2800