NULL string(0) ""

Uchwała nr XXX/156/09Rady Gminyz dnia 30 listopada 2009w sprawie ustalenia opłaty za pobór wody z urządzeń zaopatrzenia w wodę Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art.18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111i Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 ) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej ( Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 199, poz. 1937, z 2008 r. Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101 ) uchwala się, co następuje :

Uchwała nr XXX/156/09
Rady Gminy
z dnia 30 listopada 2009


w sprawie ustalenia opłaty za pobór wody z urządzeń zaopatrzenia w wodę

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art.18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111i Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 ) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej ( Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 199, poz. 1937, z 2008 r. Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101 ) uchwala się, co następuje :


§ 1. Ustala się obowiązek uiszczenia opłaty za pobór wody od gospodarstw domowych i innych odbiorców.
§ 2. Wysokość opłaty za pobór wody wynosi 1,70 zł. ( słownie: jeden złotych siedemdziesiąt groszy) plus podatek Vat. za jeden metr sześcienny.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXII/114/08 Rady Gminy Boniewo z dnia 5 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobór wody z urządzeń zaopatrzenia w wodę.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Łuczak

Uzasadnienie

Stosownie do regulacji art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o gospodarce komunalnej rada gminy może, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej stanowić o wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej. Upoważnienie to dla rady gminy oznacza, iż może ona stanowić o wysokości ceny za 1 metr sześcienny wody pobranej przez gospodarstwo domowe lub innego odbiorcę. Zmiana ceny za pobór wody – jej podwyższenie o kwotę 0,11 zł spowodowane zostało znacznym wzrostem cen energii. Podjęcie powyższej uchwały jest zasadne.

Przewodniczący Rady Gminy
 Zbigniew Łuczak

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (19 stycznia 2010, 09:40:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3175