NULL string(0) ""

Uchwała nr XXX/155/09Rady Gminyz dnia 30 listopada 2009w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasaNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806,z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 1281 i Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, i Nr 223, poz. 1458 i z 2009r. Nr 52, poz. 420.) oraz art. 6 ust. 12,art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847 oraz z 2008r. Nr 93, poz. 585 i Nr 116, poz. 730 oraz z 2009r. Nr 56, poz. 458) oraz art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969, Nr 191 poz. 1412, Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz.747, z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655 oraz z 2009 r. Nr 56, poz. 458) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz.1682 i Nr 216, poz. 1826, z 2005r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz 1365, Nr 179, poz. 1484, z 2006r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, z 2008r. Nr 116, poz.730, z 2009r. Nr 56, poz. 458) w związku z art.9, art. 28 § 4 i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60, Nr 85,poz.727, Nr 86, poz. 732, Nr 143,poz. 1199, z 2006 r. Dz. U. Nr 66, poz. 470, Nr 104 poz.708, Nr 143, poz.1031, Nr 217, poz.1590, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 112, poz 769, Nr 120, poz. 818, Nr 192, poz. 1378, Nr 225, poz. 1671, z 2008 r. Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz. 1109, Nr 209, poz. 1316, 1318 i 1320) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXX/155/09
Rady Gminy
z dnia 30 listopada 2009


w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806,z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 1281 i Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, i Nr 223, poz. 1458 i z 2009r. Nr 52, poz. 420.) oraz art. 6 ust. 12,art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847 oraz z 2008r. Nr 93, poz. 585 i Nr 116, poz. 730 oraz z 2009r. Nr 56, poz. 458) oraz art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969, Nr 191 poz. 1412, Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz.747, z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655 oraz z 2009 r. Nr 56, poz. 458) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz.1682 i Nr 216, poz. 1826, z 2005r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz 1365, Nr 179, poz. 1484, z 2006r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, z 2008r. Nr 116, poz.730, z 2009r. Nr 56, poz. 458) w związku z art.9, art. 28 § 4 i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60, Nr 85,poz.727, Nr 86, poz. 732, Nr 143,poz. 1199, z 2006 r. Dz. U. Nr 66, poz. 470, Nr 104 poz.708, Nr 143, poz.1031, Nr 217, poz.1590, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 112, poz 769, Nr 120, poz. 818, Nr 192, poz. 1378, Nr 225, poz. 1671, z 2008 r. Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz. 1109, Nr 209, poz. 1316, 1318 i 1320) uchwala się, co następuje:


§ 1. Zarządza się pobór w drodze inkasa: 1 ) podatku od nieruchomości od osób fizycznych 2) podatku rolnego od osób fizycznych 3) podatku leśnego od osób fizycznych 4) opłaty targowej § 2. Określa się następujących inkasentów uprawnionych do pobierania wymienionych w § 1 podatków i opłat: 1 ) inkasentami podatków, o których mowa w § 1 pkt 1, 2 , 3 są sołtysi poszczególnych sołectw na terenie swojego sołectwa. 2 ) inkasentem opłaty targowej jest Pan Andrzej Kosmalski
§ 3. 1. Inkasenci są uprawnieni i zobowiązani do pobierania kwot bieżących podatków i opłat. 2. Pobrane kwoty inkasent jest zobowiązany wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Gminy w najbliższym dniu roboczym po upływie terminu płatności podatku lub wpłaty.
§ 4. Zarządzenie poboru podatków i opłat w drodze inkasa nie wyklucza uiszczania należności przez podatników bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy lub na właściwy rachunek bankowy.
§ 5. Za pobranie podatków i opłat i wpłacenie ich w terminie, zgodnie z § 3 ust.2 inkasentowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 5 % kwot podatków i opłat. Wynagrodzenie będzie wypłacane inkasentowi w terminie do końca miesiąca po każdej zebranej racie podatku. Inkasent nie jest upoważniony do samodzielnego potrącania swojego wynagrodzenia
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Łuczak


Uzasadnienie

W myśl art. 19 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zmianami ) rada gminy określa zasady poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określa inkasentów, a także wysokość ich wynagrodzenia. W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Łuczak

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (19 stycznia 2010, 09:38:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2938