NULL string(0) ""

Uchwała nr XXX/160/09Rady Gminyz dnia 30 listopada 2009w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Boniewo.Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 ) oraz art.21 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz. U. z 2001 r. Nr 71, poz. 733, z 2005 r. Nr 31, poz. 266 Nr 69, poz. 626, z 2006 r. Nr 86, poz. 602, Nr 94, poz.657, Nr 167, poz. 1193, Nr 249, poz. 1833, z 2007 r. Nr 128, poz. 902 ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXX/160/09
Rady Gminy
z dnia 30 listopada 2009


w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Boniewo.

Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 ) oraz art.21 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz. U. z 2001 r. Nr 71, poz. 733, z 2005 r. Nr 31, poz. 266 Nr 69, poz. 626, z 2006 r. Nr 86, poz. 602, Nr 94, poz.657, Nr 167, poz. 1193, Nr 249, poz. 1833, z 2007 r. Nr 128, poz. 902 ) uchwala się, co następuje:


§ 1. Przyjąć do realizacji „ wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Boniewo na lata 2010-2015” stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boniewo.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Łuczak

Uzasadnienie


Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego – art. 21 ust. 1 nakłada obowiązek na radę gminy uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy opracowanego na co najmniej 5 kolejnych lat. W związku z faktem, iż wieloletni program gospodarowania zasobem Gminy Boniewo na lata 2003 -2007 utracił aktualność, wystąpiła konieczność aktualizacji wyżej wymienionego opracowania. Przedstawiony, zaktualizowany program ma służyć za podstawę do optymalnego planowania, realizacji i modernizacji zasobu komunalnego gminy. Ma być pomocny do tworzenia założeń niezbędnych do zwiększenia efektywności gospodarowania nieruchomościami, wyższej jakości usług świadczonych na rzecz użytkowników i dalszej poprawy współpracy pomiędzy mieszkańcami a Urzędem Gminy. Ma być również pomocny przy rozstrzyganiu o kierunku prowadzenia polityki sprzedaży zasobów komunalnych, przy ustalaniu wysokości środków budżetowych potrzebnych do realizacji założonych celów, a także do uchwalenia zasad polityki czynszowej. W związku z powyższym podjęcie wyżej wymienionej uchwały jest zasadne.

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Łuczak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/160/09Rady Gminy Boniewo z dnia 30 listopada 2009 r. pobierz (49kB) word

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (19 stycznia 2010, 09:36:32)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (19 stycznia 2010, 10:28:29)
Zmieniono: dodano załącznik

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2553