NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXI/173/09Rady Gminyz dnia 30 grudnia 2009w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu rolnego w miejscowości Osiecz MałyNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 ) uchwala się, co następuje :

Uchwała nr XXXI/173/09
Rady Gminy
z dnia 30 grudnia 2009


w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu rolnego w miejscowości Osiecz Mały

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 ) uchwala się, co następuje :


§ 1. Wyrazić zgodę na wydzierżawienie gruntu rolnego o pow. 1,92 ha oznaczonego nr 136/4 położonego w miejscowości Osiecz Mały na okres 3 lat.
§ 2. Nieruchomość, o której mowa w § 1 jest przeznaczona na cele rolne.
§ 3. Oddanie w dzierżawę nieruchomości nastąpi w drodze pisemnego przetargu nieograniczonego.
§ 4. Uchwała podlega wykonaniu przez Wójta Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Łuczak


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy o samorządzie gminnym( Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) rada gminy podejmuje uchwały w sprawach majątkowych gminy. Rada Gminy wyraziła zgodę na wydzierżawienie gruntu rolnego o pow. 1,92 ha położonego w miejscowości Osiecz Mały na okres 3 lat w drodze przetargu na cele rolne. W związku z czym uzasadnione jest podjęcie powyższej uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Łuczak

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (19 stycznia 2010, 09:31:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2667