NULL string(0) ""

Uchwała nr XXX/157/09Rady Gminyz dnia 30 listopada 2009w sprawie ustalenia opłaty za odprowadzenie ścieków do kanalizacjiNa podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 15 i art 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 ) oraz art.4 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej ( Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668; z 2002 r. Nr 113, poz. 984; z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 199, poz. 1937; z 2008 r. Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101 ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXX/157/09
Rady Gminy
z dnia 30 listopada 2009


w sprawie ustalenia opłaty za odprowadzenie ścieków do kanalizacji

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 15 i art 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 ) oraz art.4 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej ( Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668; z 2002 r. Nr 113, poz. 984; z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 199, poz. 1937; z 2008 r. Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101 ) uchwala się, co następuje:


§ 1. Ustala się opłaty za odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność gminy: 1. za wprowadzenie 1 metra sześciennego ścieków do kanalizacji opłata wynosi 2,20 zł ( słownie : dwa złote dwadzieścia groszy ) plus podatek Vat. 2. za odbiór i wywóz 1 metra sześciennego nieczystości płynnych do oczyszczalni opłata wynosi 10 zł ( słownie : dziesięć złotych ) plus podatek Vat. 3. za wprowadzenie ścieków do kanalizacji w przypadku nie korzystania z poboru wody z sieci wodociągowej wynosi 5,50 zł ( słownie : pięć złotych pięćdziesiąt groszy ) plus Vat miesięcznie od jednej osoby w gospodarstwie domowym.
§ 2. Odbiór i wywóz nieczystości płynnych odbywać się będzie przy użyciu sprzętu stanowiącego własność gminy.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XIII/63/07 Rady Gminy Boniewo z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia opłaty za odprowadzenie ścieków do kanalizacji i Uchwała Nr XXII/115/08 Rady Gminy Boniewo z dnia 5 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłaty za odprowadzenie ścieków do kanalizacji.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Łuczak

Uzasadnienie

Stosownie do regulacji art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o gospodarce komunalnej rada gminy może, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej stanowić o wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej. Upoważnienie to dla rady gminy oznacza, iż może ona stanowić o wysokości ceny za 1 metr sześcienny odprowadzonych do kanalizacji. Zmiana ceny za ścieki odprowadzone do kanalizacji- jej podwyższenie o kwotę 0,10 zł spowodowane zostało znacznym wzrostem cen energii, paliwa, materiałów eksploatacyjnych i robocizny. Podjęcie powyższej uchwały jest zasadne.

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Łuczak

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (19 stycznia 2010, 09:29:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3074