NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXI/165 /09Rady Gminyz dnia 30 grudnia 2009w sprawie przyjęcia analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy BoniewoNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 ) oraz art. 32 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492 z 2005 r. Nr 113, poz. 954, nr 130, poz. 1087 z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880 z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, nr 220, poz. 1413) po zasięgnięciu opinii Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej przy Wójcie Gminy Włocławek, na wniosek Wójta Gminy uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXI/165 /09
Rady Gminy
z dnia 30 grudnia 2009


w sprawie przyjęcia analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Boniewo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 ) oraz art. 32 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492 z 2005 r. Nr 113, poz. 954, nr 130, poz. 1087 z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880 z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, nr 220, poz. 1413) po zasięgnięciu opinii Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej przy Wójcie Gminy Włocławek, na wniosek Wójta Gminy uchwala się, co następuje:


§ 1. Przyjmuje się „Analizę zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Boniewo”, której synteza stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. W ramach analizy dokonano między innymi oceny aktualności Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Boniewo oraz potrzeby w zakresie sporządzenia miejscowych planów.
§ 3. Uznaje się, iż Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Boniewo uchwalone uchwała Nr IV/14/2002 r Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2002 r. jest częściowo nieaktualne.
§ 4. W związku z przewidywaną radykalną zmianą przepisów z zakresu gospodarki przestrzennej do zmiany studium przewiduje się przystąpić w późniejszym terminie.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Łuczak


Uzasadnienie

 W celu realizacji obowiązku określonego art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami ) prace nad analizami rozpoczęto w II kwartale 2009 r. Pierwszy etap prac – sporządzenie analizy – trwało do sierpnia 2009 r. Informację o podjęciu prac nad analizą wywieszono na tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy i w internecie w okresie od 10.02.2009 r. do 13.03.2009 r. oraz rozpropagowano poprzez radnych i sołtysów. Wyniki analiz przedstawiono w dniu 30.09.2009 r. na posiedzeniu stałych komisji rady gminy, pozostawiając temat otwarty i dając możliwość dalszej szerokiej dyskusji. - 2 -
Opinię Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej przy Wójcie Gminy Włocławek uzyskano dnia 17.12.2009 r. Jak wynika z treści art. 32 ust. 2 w/w ustawy Wójt – co najmniej raz w czasie kadencji rady gminy przekazuje radzie wyniki analizy dotyczącej aktualności studium, a rada gminy w powyższej sprawie podejmuje uchwałę. Zagospodarowanie przestrzenne na terenie gminy kształtowane jest poprzez politykę samorządu określoną w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz stanowienie prawa miejscowego i wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Realizacja przedsięwzięć w oparciu o decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie musi być zgodna z ustaleniami Studium. W wyniku przeprowadzonej analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym stwierdza się częściowy brak aktualności obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Nieaktualność wynika przede wszystkim: - ze zmiany przepisów prawnych, a w szczególności bloku ustaw środowiskowych oraz - pojedynczych potrzeb społecznych, w tym dolesień. Ze względu na przewidywane kolejne radykalne zmiany przepisów z zakresu planowania przestrzennego przyjmuje się wstrzymanie na obecnym etapie ze zmianą Studium. Gmina nie posiada obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W opracowaniu są 2 plany dla terenów położonych w miejscowości Łączewna (nad Jeziorem Ługowiska). Łączna powierzchnia wynosi ok. 3,70 ha. Większość zadań można realizować w obecnym systemie prawnym, tj. na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu: a) od czasu obowiązywania ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2003 r. Wójt Gminy wydał ogółem 151 decyzji o warunkach zabudowy. Decyzje te były przede wszystkim związane z działalnością rolniczą, a w drugiej kolejności z uzupełnianiem zabudowy mieszkaniowej na terenach już zabudowanych. b) wydano 21 decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Przeważają decyzje dotyczące budowy nawierzchni dróg, sieci elektroenergetycznych, usług sportowych. Pozostałe to sieci wodociągowe, odprowadzanie ścieków. c) decyzje o odmowie ustalenia warunków zabudowy nie wystąpiły. d) analizując wydane decyzje wg miejscowości, zdecydowanie dominuje sołectwo Łąki Wielkie (w tym miejscowość Łączewna) – 13,9 % ogółu wydanych decyzji, Boniewo – 11,3 %, Bierzyn – 11,3 %, Otmianowo – 10,6 %, Jerzmanowo - 9,9%, Arciszewo – 8,6 %. Analizowano zadania inwestycyjne wynikające ze strategii, programów, w tym
14 priorytetów inwestycyjnych wynikających ze Strategii rozwoju gospodarczego. Analizowano również łącznie ok. 30 wniosków o zmianę funkcji terenów, przy czym w okresie sporządzania analizy wpłynęło 6 wniosków obejmujących 15 działek. Presja inwestorów sprawia, że w pierwszej kolejności przygotowywane będą tereny miejscowości Boniewo i Arciszewo, głównie pod funkcje mieszkaniowo-usługowe. W związku z powyższym podjęcie wyżej wymienionej uchwały jest zasadne.
Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Łuczak

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (19 stycznia 2010, 09:11:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3117