NULL string(0) ""

Uchwała nr XXX/153/09Rady Gminy z dnia 30 listopada 2009w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśnyNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 ) , art. 6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730, z 2009 r. Nr 56, poz. 458) , art 6 a ust. 11ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz.1825, z 2007 r. Nr 109, poz. 747, z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 56, poz. 458 ) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826, z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, z 2008 r. Nr 116, poz. 730, z 2009 r. Nr 56, poz. 458 ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXX/153/09
Rady Gminy
z dnia 30 listopada 2009


w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 ) , art. 6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730, z 2009 r. Nr 56, poz. 458) , art 6 a ust. 11ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz.1825, z 2007 r. Nr 109, poz. 747, z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 56, poz. 458 ) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826, z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, z 2008 r. Nr 116, poz. 730, z 2009 r. Nr 56, poz. 458 ) uchwala się, co następuje:


§ 1. W Uchwale Nr XVI/77/04 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny wprowadza się następujące zmiany: 1 ) załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały; 2 ) załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały; 3 ) załącznik nr 4 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały; 4 ) załącznik nr 5 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały; 5 ) załącznik nr 6 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały. 6 ) załącznik nr 8 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały; 7 ) załącznik nr 9 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały; 8 ) załącznik nr 12 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Łuczak




Uzasadnienie

Dotychczasowe wzory deklaracji, informacji oraz danych o zwolnieniach i ulgach na podatek od nieruchomości, rolny i leśny nie obejmowały wszystkich danych niezbędnych dla potrzeb wymiaru wyżej wymienionych podatków oraz prowadzenia ewidencji podatkowej. Załączone do uchwały wzory formularzy podatkowych zostały opracowane na podstawie wzorów proponowanych przez Ministra Finansów i spełniają wymogi Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie ewidencji podatkowej nieruchomości ( Dz. U. z 2004 r. Nr 107, poz. 1138 ). W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.
Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Łuczak

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (18 stycznia 2010, 10:02:09)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (18 stycznia 2010, 11:12:33)
Zmieniono: korekta literowa

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2172