NULL string(0) ""

Uchwała nr XXX/152/09Rady Gminy z dnia 30 listopada 2009w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. nr 52, poz. 420 ) oraz art. 5 ust. 1, 2 i 3, art. 7 ust. 3, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, z 2008 r. Nr 93, poz. 585 i Nr 116, poz. 730, z 2009 r. Nr 56, poz. 458 ) uchwala się, co następuje :

Uchwała nr XXX/152/09
Rady Gminy
z dnia 30 listopada 2009


w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. nr 52, poz. 420 ) oraz art. 5 ust. 1, 2 i 3, art. 7 ust. 3, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, z 2008 r. Nr 93, poz. 585 i Nr 116, poz. 730, z 2009 r. Nr 56, poz. 458 ) uchwala się, co następuje :


§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości : 1) od gruntów: a ) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,50 zł. od 1 m2 powierzchni, b ) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,04 zł. od 1 ha powierzchni, c ) letniskowych - 0,39 zł. od 1 m2 powierzchni, d ) pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,10 zł. od 1 m2 powierzchni.
2) od budynków lub ich części : a ) mieszkalnych - 0,25 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej, b ) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 12,00 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej, c ) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 9,57 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej, d ) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 4,00 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej, e ) letniskowych - 6,88 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej, f ) pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 3,00 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej.
3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7.

- 2 - § 2. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki mieszkalne lub ich części zajęte na cele mieszkalne, położone na terenie gminy Boniewo. 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości, nieruchomości zajęte na prowadzenie działalności statutowej w zakresie ochrony przeciwpożarowej. 3. Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty i budynki służące zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków. 4. Budynki lub ich części oraz grunty zajęte na działalność w zakresie pomocy społecznej i kultury.
§ 3. 1. Traci moc uchwała Nr XXI/109/08 Rady Gminy Boniewo z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz poboru podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Łuczak

Uzasadnienie

W myśl art.20 ust.1 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, górne granice stawek kwotowych określone w art. 5 ust. 1, obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumenckich w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego i są zaokrąglane w górę do pełnych groszy. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 lipca 2009 r. ( M.P. Nr 47, poz. 702 ), wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2009 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2008 r. wyniósł 3,5 %. W obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009 r. ( M.P. Nr 52, poz. 742 ) ogłoszone zostały górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2010 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, do wyłącznej kompetencji rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach. Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, rada gminy przy określeniu wysokości stawek może różnicować ich wysokość dla poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania. W związku z powyższym maksymalne stawki zastosowano dla: gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownie wodne – 4,04 zł. od 1 ha powierzchni, od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 9,57 zł. od 1m2 powierzchni użytkowej, gruntów letniskowych – 0,39 zł. od 1 m2 powierzchni, budynków letniskowych – 6,88 zł. od 1m2 powierzchni. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Łuczak
metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (18 stycznia 2010, 09:57:09)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (18 stycznia 2010, 11:11:32)
Zmieniono: korekta literowa

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2304