NULL string(0) ""

Uchwała nr XXIX/148/09Rady Gminyz dnia 10 września 2009w sprawie wyrażenia zgody na przebudowę i remont dróg gminnych ciągu komunikacyjnego Lubraniec - Chodecz Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420

Uchwała nr XXIX/148/09
Rady Gminy
z dnia 10 września 2009


w sprawie wyrażenia zgody na przebudowę i remont dróg gminnych ciągu komunikacyjnego Lubraniec - Chodecz

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 
UCHWAŁA  NR XXIX/148/09
RADY GMINY BONIEWO
z dnia  10 września 2009 r.
 
w sprawie wyrażenia zgody na przebudowę i remont dróg gminnych ciągu komunikacyjnego Lubraniec - Chodecz
 
            Na podstawie art.18 ust. 2 pkt  9 lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr  48, poz. 327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 ) uchwala się, co następuje :
 
 
 
§ 1.      Wyraża się zgodę na przebudowę i remont ciągu komunikacyjnego Lubraniec – Chodecz.
 
§ 2.      Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3.      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.
                                                                                              Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                              Zbigniew Łuczak
 
 
 
 
Uzasadnienie
 
            Istniejące drogi o nawierzchni gruntowej i asfaltowej znajdujące się w ciągu komunikacyjnym Lubraniec-Chodecz pełnią funkcję komunikacji lokalnej. Przebudowa i remont dróg usprawni połączenie komunikacyjne, dojazd dzieci i młodzieży do szkół. Wpłynie korzystnie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i podniesie znaczenie położonych przy drodze gospodarstw rolnych oraz poprawi estetykę otoczenia .Umożliwi spójność dróg z siecią dróg na obszarze powiatu i województwa, zawiąże się współpraca między jednostkami samorządu terytorialnego na terenie powiatu włocławskiego. Wymieniony ciąg komunikacyjny został przyjęty do realizacji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.
            w związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
 
                                                                                              Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                              Zbigniew Łuczak
 
           
 
 

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (17 listopada 2009, 15:20:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1995