NULL string(0) ""

Uchwała nr XXIX/150/09Rady Gminyz dnia 10 września 2009w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Rady Miejskiej w Lubrańcu w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy i Miasta w Lubrańcu poprzez likwidację Gabinetu stomatologicznego w Zgłowiączce Na podstawie art. 43 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej ( Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z 2006 r. Nr 143, poz. 1032, Nr 191, poz. 1410, z 2007 r. Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240, Nr 181, poz. 1290, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 76, poz. 641, Nr 98, poz. 817

Uchwała nr XXIX/150/09
Rady Gminy
z dnia 10 września 2009


w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Rady Miejskiej w Lubrańcu w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy i Miasta w Lubrańcu poprzez likwidację Gabinetu stomatologicznego w Zgłowiączce

Na podstawie art. 43 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej ( Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z 2006 r. Nr 143, poz. 1032, Nr 191, poz. 1410, z 2007 r. Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240, Nr 181, poz. 1290, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 76, poz. 641, Nr 98, poz. 817 
UCHWAŁA  Nr XXIX/150/09
RADY GMINY BONIEWO
z dnia 10 września 2009 r.
 
w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Rady Miejskiej w Lubrańcu w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy i Miasta
w Lubrańcu poprzez likwidację Gabinetu stomatologicznego w Zgłowiączce
 
            Na podstawie art. 43 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej ( Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z 2006 r. Nr 143, poz. 1032, Nr 191, poz. 1410, z 2007 r. Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240, Nr 181, poz. 1290, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 76, poz. 641, Nr 98, poz. 817 )  uchwala się, co następuje :
 
 
 
§ 1. Pozytywnie zaopiniować projekt Uchwały Nr  XXX/..../2009 Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia …....2009 roku w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy i Miasta w Lubrańcu poprzez likwidację Gabinetu stomatologicznego
w Zgłowiączce.
           
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.
 
                                                                                              Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                              Zbigniew Łuczak
 
 
 
 
Uzasadnienie
 
            Burmistrz Gminy i Miasta Lubraniec  zwrócił się z prośbą o wydanie opinii w sprawie projektu uchwały o przekształceniu Samodzielnego Publicznego  Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy i Miasta w Lubrańcu poprzez likwidację Gabinetu stomatologicznego w Zgłowiączce .
            Przedstawione w uzasadnieniu do projektu uchwały Rady Miejskiej w Lubrańcu powody dla których zdecydowano się na przeprowadzenie przekształcenia  uzasadniają wydanie pozytywnej opinii, co do przedłożonego projektu uchwały.
W związku z powyższym podjęcie powyższej uchwały jest zasadne.
 
 
                                                                                              Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                              Zbigniew Łuczak
 

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (17 listopada 2009, 15:02:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2470