NULL string(0) ""

Uchwała nr XXIX/147/09Rady Gminyz dnia 10 września 2009w sprawie współdziałania z Powiatem Włocławskim w wykonaniu zadania publicznego w zakresie realizacji projektu p.n. „Przebudowa i remont ciągu komunikacyjnego Lubraniec – Chodecz oraz udzielenia Powiatowi Włocławskiemu pomocy finansowejNa podstawie art. 10 ust. 1 i 2, art. 18 ust. 1, art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 ) oraz art. 167 ust. 2 pkt 5 i art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666 )

Uchwała nr XXIX/147/09
Rady Gminy
z dnia 10 września 2009


w sprawie współdziałania z Powiatem Włocławskim w wykonaniu zadania publicznego w zakresie realizacji projektu p.n. „Przebudowa i remont ciągu komunikacyjnego Lubraniec – Chodecz oraz udzielenia Powiatowi Włocławskiemu pomocy finansowej

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2, art. 18 ust. 1, art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 ) oraz art. 167 ust. 2 pkt 5 i art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666 ) 
UCHWAŁA  Nr XXIX/147/09
RADY GMINY BONIEWO
z dnia 10 września 2009 r.
 
w sprawie współdziałania z Powiatem Włocławskim w wykonaniu zadania publicznego w zakresie realizacji projektu  p.n. „Przebudowa i remont ciągu komunikacyjnego Lubraniec – Chodecz oraz udzielenia Powiatowi Włocławskiemu pomocy finansowej
 
            Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2, art. 18 ust. 1, art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr  48, poz. 327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 ) oraz art. 167 ust. 2 pkt 5 i art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r Nr 82, poz. 560, Nr  88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr  216, poz. 1370,
Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666 ) uchwala się, co następuje :
 
 
§ 1. Przystąpić do  współdziałania z Powiatem Włocławskim w wykonaniu zadania publicznego
w zakresie realizacji projektu p.n. „Przebudowa i remont ciągu komunikacyjnego Lubraniec – Chodecz „
 
§ 2. Wspomóc Powiat Włocławski, w celu należytej realizacji zadania w zakresie, o którym mowa w § 1, środkami finansowymi w wysokości 19,23 % wkładu własnego Powiatu włocławskiego w to zadanie.
 
§ 3. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu na 2010 rok.
 
§ 4. Pomoc przekazana zostanie po odbiorze zadania, o którym mowa w § 1.
 
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boniewo.
 
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Gminy.
                                                                                                          Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                                          Zbigniew Łuczak
Uzasadnienie
 
W związku z przystąpieniem do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011
w którym gmina Boniewo bierze udział jako partner Starostwa Powiatowego we Włocławku
zachodzi konieczność współdziałania i udzielania wsparcia finansowego na realizację projektu
p.n.”Przebudowa i remont ciągu komunikacyjnego Lubraniec-Chodecz” wynikającego z ogólnych
kosztów planowanego przedsięwzięcia.
            W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
                                                                                                          Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                                          Zbigniew Łuczak

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (17 listopada 2009, 15:01:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2070