NULL string(0) ""

Uchwała nr XXIX/151/09Rady Gminyz dnia 10 września 2009w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy Boniewo porozumienia z Gminą Izbica Kujawska dotyczącego przekazania do zarządzania dróg gminnych Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2, art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnych ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 ) oraz art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o dogach publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326, nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720 )

Uchwała nr XXIX/151/09
Rady Gminy
z dnia 10 września 2009


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy Boniewo porozumienia z Gminą Izbica Kujawska dotyczącego przekazania do zarządzania dróg gminnych

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2, art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnych ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 ) oraz art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o dogach publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326, nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720 ) 
UCHWAŁA  Nr XXIX/151/09
RADY GMINY BONIEWO
z dnia 10 września 2009 r.
 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy Boniewo porozumienia
z Gminą Izbica Kujawska dotyczącego przekazania do zarządzania dróg gminnych
 
            Na podstawie  art. 7 ust. 1 pkt 2, art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnych ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr  48, poz. 327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 ) oraz art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o dogach publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326, nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505,
z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720 ) uchwala się, co następuje :
 
 
§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie przez Wójta Gminy Boniewo porozumienia z Gminą Izbica Kujawska dotyczącego przekazania drogi gminnej na odcinku Lubomin Rządowy -Skarbanowo
Nr 191129 C o długości 1438,5 mb do zarządzania Gminie Izbica Kujawska.
 
 
§ 2. Warunki porozumienia o którym mowa w ust. 1 określi Wójt Gminy Boniewo w porozumieniu
dwustronnym pomiędzy Gminą Izbica Kujawska a Gminą Boniewo.
 
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.
 
                                                                                                          Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                                          Zbigniew Łuczak
 
 
 
Uzasadnienie
 
 
W związku z budową ciągu  komunikacyjnego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011 zachodzi konieczność zawarcia porozumienia z Gminą Izbica Kujawska będącą wnioskodawcą realizowanego zadania na przekazanie w zarząd drogi wymienionej w powyższej uchwale.
            W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
                                                                                                         
                                                                                                          Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                                          Zbigniew Łuczak
 

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (17 listopada 2009, 14:58:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2133