NULL string(0) ""

Uchwała nr XXIX/149/09Rady Gminy z dnia 10 września 2009w sprawie wyrażenia zgody na przebudowę i remont dróg gminnych w ciągu komunikacyjnym Lubomin Rządowy - SkarbanowoNa podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 )

Uchwała nr XXIX/149/09
Rady Gminy
z dnia 10 września 2009


w sprawie wyrażenia zgody na przebudowę i remont dróg gminnych w ciągu komunikacyjnym Lubomin Rządowy - Skarbanowo

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 ) 
UCHWAŁA  NR XXIX/149/09
RADY GMINY BONIEWO
z dnia  10 września 2009 r.
 
w sprawie wyrażenia zgody na przebudowę i remont  dróg gminnych w ciągu komunikacyjnym Lubomin Rządowy - Skarbanowo
 
            Na podstawie art.18 ust. 2 pkt  9 lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr  48, poz. 327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 ) uchwala się, co następuje :
 
 
 
§ 1.      Wyraża się zgodę na przebudowę i remont ciągu komunikacyjnego Lubomin Rządowy – Skarbanowo.
 
§ 2.      Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3.      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy 
                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                  Zbigniew Łuczak         
 
 
Uzasadnienie
 
            Istniejące drogi o nawierzchni gruntowej znajdujące się w ciągu komunikacyjnym Lubomin Rządowy – Skarbanowo pełnią funkcję komunikacji lokalnej obsługującej znajdujące się w sąsiedztwie tereny produkcji rolnej z pojedynczymi zabudowaniami. Drogi te łączą ciąg komunikacyjny z Izbicą Kujawską. Budowa i remont w/w dróg usprawni połączenie komunikacyjne, dojazd dzieci i młodzieży do szkół. Wpłynie korzystnie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i podniesie znaczenie położonych przy drodze gospodarstw rolnych oraz poprawi estetykę otoczenia. Umożliwi spójność dróg z siecią dróg na obszarze powiatu. Wymieniony ciąg komunikacyjny planowany jest do realizacji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011.
            W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
 
                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                  Zbigniew Łuczak

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (17 listopada 2009, 14:51:34)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (17 listopada 2009, 14:52:30)
Zmieniono: modyfikacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1873