NULL string(0) ""

Uchwała nr XXVIII/144/09Rady Gminyz dnia 29 czerwca 2009w sprawie zaopiniowania Uchwały Nr XLVIII/702/09 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie projektu uchwały o przekształceniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. E. Warmińskiego w Bydgoszczy Na podstawie art. 43 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej ( Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z 2006 r. Nr 143, poz. 1032, Nr 191, poz. 1410, z 2007 r. Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240, Nr 181, poz. 1290, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 76, poz. 641 )

Uchwała nr XXVIII/144/09
Rady Gminy
z dnia 29 czerwca 2009


w sprawie zaopiniowania Uchwały Nr XLVIII/702/09 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie projektu uchwały o przekształceniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. E. Warmińskiego w Bydgoszczy

Na podstawie art. 43 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej ( Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z 2006 r. Nr 143, poz. 1032, Nr 191, poz. 1410, z 2007 r. Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240, Nr 181, poz. 1290, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 76, poz. 641 )U C H W A Ł A  Nr XXVIII/144/09
RADY GMINY BONIEWO

z dnia 29 czerwca 2009 r.
 
w sprawie zaopiniowania Uchwały Nr XLVIII/702/09 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia
27  maja 2009 r. w sprawie projektu uchwały o przekształceniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. E. Warmińskiego w Bydgoszczy
 
            Na podstawie art. 43 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej ( Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z 2006 r. Nr 143, poz. 1032, Nr 191, poz. 1410, z 2007 r. Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240, Nr 181, poz. 1290, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 76, poz. 641 )  uchwala się, co następuje :
 
  § 1. Pozytywnie zaopiniować Uchwałę Nr XLVIII/702/09 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie projektu uchwały o przekształceniu Samodzielnego Publicznego Zakładu  Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. E. Warmińskiego w Bydgoszczy polegającego na likwidacji  komórki działalności podstawowej.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.
 
                                                                                              mgr Zbigniew Łuczak
 
 
 
 
Uzasadnienie
 
            Prezydent Bydgoszczy zwrócił się z prośbą o wydanie opinii w sprawie projektu uchwały o przekształceniu Samodzielnego zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. E. Warmińskiego w Bydgoszczy polegającym na likwidacji komórki działalności podstawowej.
            Przedstawione w uzasadnieniu do projektu uchwały Rady Miasta Bydgoszczy powody dla których zdecydowano się na przeprowadzenie przekształcenia oraz sposób zabezpieczenia świadczeń medycznych po dokonanych zmianach uzasadniają wydanie pozytywnej opinii, co do przedłożonego projektu uchwały.
W związku z powyższym podjęcie powyższej uchwały jest zasadne.
 
 
                                                                                              mgr Zbigniew Łuczak
 

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (13 lipca 2009, 10:19:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3153