NULL string(0) ""

Uchwała nr XXVIII/143/09Rady Gminyz dnia 29 czerwca 2009w sprawie wyrażenia zgody na zbycie środka trwałegoNa podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 )

Uchwała nr XXVIII/143/09
Rady Gminy
z dnia 29 czerwca 2009


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie środka trwałego

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 ) 
 
UCHWAŁA  NR  XXVIII/143/09
RADY  GMINY BONIEWO
z dnia 29 czerwca 2009 r.
 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie środka trwałego
 
   Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(  Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r.  Nr  172,  poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 )  uchwala się, co następuje :
 
 
§ 1.      Wyrazić zgodę na sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego środka trwałego samochodu Polonez o numerze rejestracyjnym CWL 85 FP .
 
 
§ 2.      Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
 
§ 3.      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.
 
                                                                                              mgr Zbigniew Łuczak
                       
 
 
Uzasadnienie
 
Gminny Zarząd Ochotniczych Straży Pożarnych w Boniewie podjął decyzję o zbyciu samochodu strażackiego : Polonez o numerze rejestracyjnym CWL 85 FP należącego do jednostki w Boniewie.
Wyżej wymieniony samochód jest już stary, wyeksploatowany i nie nadaje się do dalszego użytkowania.
Decyzja o zbyciu podjęta została ze względu na uniknięcie kosztów związanych z jego eksploatacją.
Podjęcie wyżej wymienionej uchwały jest uzasadnione.
 
                                                                                               mgr Zbigniew Łuczak

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (13 lipca 2009, 10:14:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2129