NULL string(0) ""

Uchwała nr XXVIII/141/09Rady Gminyz dnia 29 czerwca 2009w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki Na podstawie art.7 ust. 1 pkt 17 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591, z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568, z 2004 r. nr 102, poz.1055, nr 116, poz. 1203, z 2005 r. nr 172, poz. 1441, nr 175, poz. 1457, z 2006 r. nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337, z 2007r. nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 974, nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. nr 180, poz. 1111, nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420 ) oraz art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim ( Dz. U. Nr 52, poz. 420

Uchwała nr XXVIII/141/09
Rady Gminy
z dnia 29 czerwca 2009


w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

Na podstawie art.7 ust. 1 pkt 17 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591, z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568, z 2004 r. nr 102, poz.1055, nr 116, poz. 1203, z 2005 r. nr 172, poz. 1441, nr 175, poz. 1457, z 2006 r. nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337, z 2007r. nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 974, nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. nr 180, poz. 1111, nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420 ) oraz art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim ( Dz. U. Nr 52, poz. 420 
UCHWAŁA Nr XXVIII/141/09
RADY GMINY BONIEWO
z dnia 29 czerwca 2009 r.
 
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących  fundusz sołecki
 
            Na podstawie art.7 ust. 1 pkt 17 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2001r. nr 142, poz. 1591,  z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62,  poz. 558, nr 113,  poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 214, poz. 1806,  z 2003 r. nr 80, poz. 717, nr 162,  poz. 1568,  z 2004 r. nr  102, poz.1055, nr 116,  poz. 1203,  z 2005 r. nr 172,  poz. 1441, nr 175, poz. 1457, z 2006 r. nr 17, poz. 128,  nr 181, poz. 1337, z 2007r. nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 974, nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. nr 180, poz. 1111, nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420  ) oraz art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim ( Dz. U. Nr 52, poz. 420) uchwala się, co następuje :
 
  § 1. Wyraża się zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2010 środków stanowiących fundusz sołecki.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.
 
 
                                                                                              mgr Zbigniew Łuczak
 
 
 
 
 
Uzasadnienie
 
 
            Zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim Rada Gminy zobowiązana jest do dnia 30 czerwca 2009 r. do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia lub nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na rok 2010.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.
 
 
                                                                                              mgr Zbigniew Łuczak
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (13 lipca 2009, 10:11:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1983