NULL string(0) ""

Uchwała nr XXVIII/142/09Rady Gminy z dnia 29 czerwca 2009w sprawie szczegółowych zasad ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, trybu ich pobierania oraz zasad zwrotu wydatków za usługi opiekuńcze.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591, z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568, z 2004 r. nr 102, poz.1055, nr 116, poz. 1203, z 2005 r. nr 172, poz. 1441, nr 175, poz. 1457, z 2006 r. nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337, z 2007r. nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 974, nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. nr 180, poz. 1111, nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420 )oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z2008 r. nr 115, poz. 728, nr 171, poz. 1056, nr 216, poz. 1367,nr 220, poz. 1431, nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, nr 69, poz. 590 )

Uchwała nr XXVIII/142/09
Rady Gminy
z dnia 29 czerwca 2009


w sprawie szczegółowych zasad ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, trybu ich pobierania oraz zasad zwrotu wydatków za usługi opiekuńcze.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591, z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568, z 2004 r. nr 102, poz.1055, nr 116, poz. 1203, z 2005 r. nr 172, poz. 1441, nr 175, poz. 1457, z 2006 r. nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337, z 2007r. nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 974, nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. nr 180, poz. 1111, nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420 )oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z2008 r. nr 115, poz. 728, nr 171, poz. 1056, nr 216, poz. 1367,nr 220, poz. 1431, nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, nr 69, poz. 590 )



 
UCHWAŁA  Nr XXVIII/142/09
RADY GMINY BONIEWO
z dnia 29 czerwca 2009 r.
                                                                                  
 
w sprawie szczegółowych zasad ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, trybu ich pobierania oraz zasad zwrotu wydatków za usługi opiekuńcze.
 
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2001r. nr 142, poz. 1591,  z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62,  poz. 558, nr 113,  poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 214, poz. 1806,  z 2003 r. nr 80, poz. 717, nr 162,  poz. 1568,  z 2004 r. nr  102, poz.1055, nr 116,  poz. 1203,  z 2005 r. nr 172,  poz. 1441, nr 175, poz. 1457, z 2006 r. nr 17, poz. 128,  nr 181, poz. 1337, z 2007r. nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 974, nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. nr 180, poz. 1111, nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420 )oraz art. 50 ust. 6  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z2008 r. nr 115,  poz. 728, nr 171, poz. 1056, nr 216, poz. 1367,nr 220, poz. 1431,  nr 223, poz. 1458,  z 2009 r. Nr 6, poz. 33, nr 69, poz. 590 ) uchwala się, co następuje:
 
§ 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznaje się
z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji osoby wymagającej takiej pomocy, w szczególności z uwzględnieniem stopnia psychicznej i fizycznej sprawności wynikającej z wieku lub rodzaju schorzenia.
§ 2. W zakresie potrzeb wymienionych w § 1 usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznaje się biorąc pod uwagę zalecenia lekarskie potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem oraz możliwości finansowe budżetu gminy.
§ 3. W decyzji o przyznaniu pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych określa się zakres, okres i miejsce ich świadczenia, wykonawcę usług oraz wysokość odpłatności, którą ponosi świadczeniobiorca.
§ 4.Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
        Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.
§ 5.  Osoby korzystające z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych ( z wyłączeniem usług opiekuńczych przysługujących na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego) ponoszą odpłatność za 1 godzinę usług - 10zł w zależności
od posiadanego dochodu na osobę w rodzinie, ustaloną zgodnie z tabelą
 
Dochód na osobę w rodzinie Wysokość opłaty  w % od ceny usługi za 1 godzinę usług   Dla osób samotnych i samotnie gospodarujących Dla pozostałych osób Do 100 % dochodu bazowego 101 – 110 % 111 – 150 % 151 – 200 % 201 – 250 % 251 – 300 % Powyżej 300 % 0 5 % 10 % 20 % 40 % 80 % 100% 0 10 % 15 % 30 % 60 % 90 % 100 %
 
     Przez dochód bazowy określony w powyższej tabeli rozumie się dochód  netto  w rodzinie uprawniający do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej na podstawie art. 8 . ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.
§ 6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wynikających ze stanu zdrowia, zdarzeń losowych, klęski żywiołowej i ekologicznej, ponoszenia dodatkowych opłat
za leczenie w uspołecznionych placówkach służby zdrowia,  ponoszenia dużych kosztów utrzymania mieszkania lub gdy ustalona odpłatność według tabeli stanowiła będzie nadmierne obciążenie dla osoby zobowiązanej – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy w Boniewie  na wniosek osoby zainteresowanej oraz na podstawie środowiskowego wywiadu rodzinnego stwierdzającego zaistniałe okoliczności i ustalającego sytuację materialną osób zobowiązanych do alimentacji – może ustalić odpłatność za pełnione usługi indywidualnie, dostosowując wysokość zwrotu do możliwości osoby zainteresowanej., lub zwolnić ją całkowicie z odpłatności.
§  7.  Należności z tytułu odpłatności poszczególnych podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze wynikające z wcześniej wydanych decyzji administracyjnych ustala Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na podstawie potwierdzonych przez świadczeniobiorców kart pracy za dany miesiąc.
§  8.  Zapłata należności za usługi następuje w kasie Urzędu Gminy Boniewo do 15 dnia kolejnego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługi.
§  9.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boniewo.
§  10. Traci moc uchwała nr XIII/82/99 Rady Gminy Boniewo z dnia 23 grudnia
1999 r. w sprawie określenia zasad zwrotu udzielonych świadczeń z pomocy społecznej.
§  11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
                                                                                  mgr Zbigniew Łuczak
 
 
  Uzasadnienie
 
Uchwałą nr XIII/82/99 z dnia 23 grudnia 1999r. w sprawie określenia zasad zwrotu udzielonych świadczeń z pomocy społecznej Rada Gminy Boniewo określiła szczegółowe zasady ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone na rzecz mieszkańców gminy.
Obecnie zachodzi konieczność podjęcia nowej uchwały.
Proponowane zmiany przewidują m.in. możliwość całkowitego zwolnienia
z odpłatności za usługi opiekuńcze w szczególnie uzasadnionych przypadkach, dostosowując wysokość zwrotu do możliwości osoby zainteresowanej. Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy. Polegają na dostosowaniu przepisów uchwały do aktualnie obowiązującej ustawy o pomocy społecznej.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.
 
                                                                                              mgr Zbigniew Łuczak
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (13 lipca 2009, 10:08:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2462