Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2014

Przetargi rozstrzygnięte z 2014 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 14 (z 14)zamówienie na:

Przebudowa boisk sportowych w Boniewie

zamawiający: Gmina Boniewo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony III
nr sprawy: ZPiPF.PROW.19.2014
wartość: poniżej kwot progowych
termin składania ofert: 19 grudnia 2014  10:00
wynik postępowania: w prowadzonym przez Gminę Boniewo postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta: ANH Dzięcioł Stanisław Duczki ul. Poprzeczna 21 05-200 Wołomin która uzyskała najwyższą ilość punktów podczas oceny dokonanej przez członków komisji przetargowej w kryterium cena 90 pkt i Okres gwarancji na przedmiot zamówienia 6 pkt razem 96,00 pkt. Z uwagi na powyższe ofertę wybrano jako wykonawcę zadania w/w.  

zamówienie na:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Boniewo w 2015 roku

zamawiający: Gmina Boniewo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPiPF.18 .2014
wartość: poniżej kwot progowych
termin składania ofert: 12 grudnia 2014  10:00
wynik postępowania: za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta: TONSMEIER Centrum Sp. z o.o. Kutno Oddział 62-600 Koło ul. Sosnowa 1 która uzyskała najwyższą ilość punktów podczas oceny dokonanej przez członków komisji przetargowej w kryterium cena 90 pkt i Częstotliwość odbioru odpadów 10 pkt razem 100 pkt. Z uwagi na powyższe ofertę wybrano jako wykonawcę zadania w/w.  

zamówienie na:

Wiedza szansą na lepszą przyszłość

zamawiający: Gmina Boniewo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony II
nr sprawy: ZPiPF.17 /2014
wartość: poniżej kwot progowych
termin składania ofert: 9 grudnia 2014  09:00
wynik postępowania: w prowadzonym przez Gminę Boniewo w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta: Agnieszka Kakaryga 87-851 Boniewo ,Ul. Leszczynowa 9 która uzyskała najwyższą ilość punktów podczas oceny dokonanej przez członków komisji przetargowej w kryterium cena 100 pkt razem 100 pkt. Z uwagi na powyższe ofertę wybrano jako wykonawcę zadania w/w.  

zamówienie na:

Rewitalizacja centrum miejscowości Boniewo

zamawiający: Gmina Boniewo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPiPF.15 /2014
wartość: poniżej kwot progowych
termin składania ofert: 28 listopada 2014  10:00
wynik postępowania: w prowadzonym przez Gminę Boniewo w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta: GIRDER Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 15, 87-800 Włocławek która uzyskała najwyższą ilość punktów podczas oceny dokonanej przez członków komisji przetargowej w kryterium cena 90 pkt i gwarancja 10 pkt razem 100 pkt. Z uwagi na powyższe ofertę wybrano jako wykonawcę zadania w/w.  

zamówienie na:

Budowa targowiska wraz z towarzyszącą infrastrukturą w miejscowości Boniewo

zamawiający: Gmina Boniewo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPiPF.14 /2014
wartość: poniżej kwot progowych
termin składania ofert: 21 listopada 2014  09:00
wynik postępowania: w prowadzonym przez Gminę Boniewo postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta: GIRDER Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 15, 87-800 Włocławek która uzyskała najwyższą ilość punktów podczas oceny dokonanej przez członków komisji przetargowej w kryterium cena 90 pkt i gwarancja 10 pkt razem 100 pkt 

zamówienie na:

Wiedza szansą na lepszą przyszłość

zamawiający: Gmina Boniewo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPiPF.13 /2014
wartość: poniżej kwot progowych
termin składania ofert: 28 października 2014  09:00
wynik postępowania: Na podstawie art.92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013,poz.907 z późn. zmianami) zawiadamiam Państwa , iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na realizację Dot . postępowania : Wiedza szansą na lepszą przyszłość prowadzonym przez Gminę Boniewo w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą uznano : Część I Zajęcia wyrównawcze z j.angielskiego- THIS IS IT Szkoła Języków Obcych Katarzyna Wańczyk ul. Solidarności 14, 33-113 Zgłobice ilość uzyskanych punktów 100 . Część II Koordynator szkolny postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust.1 pkt1 ustawy prawo zamówień publicznych .  

zamówienie na:

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń i kursów zawodowych dla uczestników projektu systemowego pn. Program aktywności społeczno-zawodowej w gminie Boniewo

zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GOPS.1.2014
wartość: poniżej kwot progowych
termin składania ofert: 10 września 2014  11:00
wynik postępowania: za najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy EDUKATOR Kursy i szkolenia Aleja 23 Stycznia 18, 86-300 Grudziądz.  

zamówienie na:

Dożywianie dzieci na terenie gminy Boniewo w roku szkolnym 2014/2015

zamawiający: Gmina Boniewo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPiPF.9/2014
wartość: poniżej kwot progowych
termin składania ofert: 20 sierpnia 2014  11:00
wynik postępowania: za ofertę najkorzystniejszą uznano Wykonawcę Paweł Kryszkowski działalność gastronomiczna Sarnowo 9, 87-851 Boniewo. 

zamówienie na:

Przebudowa stacji uzdatniania wody w Osieczu Małym, budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kaniewie

zamawiający: Gmina Boniewo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPiPF.PROW.6/2014
wartość: poniżej kwot progowych
termin składania ofert: 25 lipca 2014  09:00
wynik postępowania: część I zadania Przebudowa stacji uzdatniania wody w Osieczu Małym:za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta: Konsorcjum Lider: EKOIDEA Tomasz Olek Ul. Warszawska 187,26- 600 Radom Partner : WODNER II Kazimierz Żurawski Ner Kolonia 22, 99-220 Wartkowice . która uzyskała najwyższą ilość punktów podczas oceny dokonanej przez członków komisji przetargowej w kryterium cena tj. 100 pkt. Z uwagi na powyższe ofertę wybrano jako wykonawcę zadania w/w. Część II zadania Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kaniewie. Postępowanie w zakresie części II unieważniono na podstawie art.93 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych  

zamówienie na:

Remont dróg gminnych :Przebudowa i remont drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Otmianowo , Remont odcinków dróg gminnych

zamawiający: Gmina Boniewo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPiPF. 5.2014
wartość: poniżej kwot progowych
termin składania ofert: 6 czerwca 2014  09:30
wynik postępowania: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „SPEC-DRÓG” Sp. z o.o., ul. Krzywa Góra 8/10, 87-800 Włocławek, które otrzymało 100 pkt zgodnie z kryteriami oceny 

zamówienie na:

Przebudowa ciągu komunikacyjnego Bierzyn-Osiecz Wielki-Anielin-Sarnowo

zamawiający: Gmina Boniewo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPiPF. 4.2014
wartość: poniżej kwot progowych
termin składania ofert: 6 czerwca 2014  09:00
wynik postępowania: za ofertę najkorzystniejszą uznano Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „SPEC-DRÓG” Sp. z o.o., ul. Krzywa Góra 8/10, 87-800 Włocławek, które otrzymało 100 pkt zgodnie z kryteriami oceny 

zamówienie na:

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Boniewo

zamawiający: Gmina Boniewo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPiPF.2.2014
wartość: poniżej kwot progowych
termin składania ofert: 11 kwietnia 2014  09:00
wynik postępowania: za ofertą najkorzystniejszą została uznana oferta Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. Z o.o. Baruchowo 87-821 Baruchowo 

zamówienie na:

Wiedza szansą na lepszą przyszłość

zamawiający: Gmina Boniewo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPipF.3.2014
wartość: poniżej kwot progowych
termin składania ofert: 10 kwietnia 2014  09:00
wynik postępowania: Część I - Agnieszka Kakaryga ul. Leszczynowa 9, 87-851 Boniewo Część II - Joanna Morowska ul. Jagiellońska 13/15 m 25, 87-800 Włocławek Część III - Artur Dolatowski ul. Szkolna 11, 87-851 Boniewo Część IV - Anna Kowalewska ul. Lipowa 6/33 , 87-890 Lubraniec Część V - Elżbieta Szymańska Lubomin 49, 87-851 Boniewo Część VI - Elżbieta Pruczkowska ul. Brzozowa 5/14, 87-800 Włocławek Część VII - Agnieszka Gawrońska Wólka Paruszewska 11, 87-851 Boniewo Część VIII - Niepubliczna Placówka Wychowania Pozaszkolnego CE LINGUA organ prowadzący CE LINGUA Sp. z o.o. os. Bohaterów Września 1A/C 31-620 Kraków Część IX - Niepubliczna Placówka Wychowania Pozaszkolnego CE LINGUA organ prowadzący CE LINGUA Sp. z o.o. os. Bohaterów Września 1A/C 31-620 Kraków Część X - Agnieszka Kakaryga ul. Leszczynowa 9, 87-851 Boniewo Część XI - Beata Fras Bierzyn 66, 87-851 Boniewo Część XII - Bożena Adamkiewicz Lubomin 50, 87-851 Boniewo Część XIII - Danuta Grzonkowska 87-800 Włocławek, ul. Św. Antoniego 25/8 Część XIV - postępowanie w części XIV unieważniono na podstawie art.93 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Część XV - Marek Góreczny ul. Szkolna 30/6, 87-851 Boniewo  

zamówienie na:

Rewitalizacja miejscowości Boniewo poprzez remont chodnika przy drodze gminnej przy ulicy Pocztowej - etap II

zamawiający: Gmina Boniewo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPiPF.1.2014
wartość: poniżej kwot progowych
termin składania ofert: 12 marca 2014  09:00
wynik postępowania: Na podstawie art.92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013,poz.907 z późn. zmianami) zawiadamiam Państwa , iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na realizację zadania Rewitalizacja miejscowości Boniewo poprzez remont chodnika przy drodze gminnej przy ulicy Pocztowej etap II prowadzonym przez Gminę Boniewo w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą uznano Zakład Usług Budowlanych „CONCRET” ul. Traktorowa 6, 62-650 Kłodawa  

Przetargi o pozycjach 1 - 14 (z 14)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij