zamówienie na:

Dostawa pomocy dydaktycznych do szkół w ramach projektu „Równy start - lepsze jutro - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół z terenu ORSG Powiatu Włocławskiego”

zamawiający: Gmina Boniewo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPiPF.8.2020
wartość: poniżej kwot progowych
termin składania ofert: 1 grudnia 2020  10:00
wynik postępowania: Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.1843 ze zm..), Zamawiający - Gmina Boniewo reprezentowana przez Wójta Gminy Boniewo informuje ,że za ofertę najkorzystniejszą Część III zadania : Dostawa pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Chodczu. została uznana oferta wykonawcy : Wilanka Sp. z o.o. ul. Lindleya16, 02-013 Warszawa jednocześnie Na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.1843 ze zm..), Zamawiający - Gmina Boniewo reprezentowana przez Wójta Gminy Boniewo zawiadamia o nieważnieniu postępowania na podstawie art.93ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.1843 ze zm..), Część I -Dostawa pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Boniewie Cześć II- Dostawa pomocy dydaktycznych do Szkoły podstawowej w Baruchowie Cześć IV Dostawa pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych terenu gminy Izbica Kujawska (Sp Błenna, Sp Nr 1 W Izbicy Kujawska) Część VI - Dostawa pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych terenu gminy Lubraniec(Psp W Lubrańcu, Psp W Kłobi, Sp W Sarnowie, Sp W Zgłowiączce Na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.1843 ze zm..), Zamawiający - Gmina Boniewo reprezentowana przez Wójta Gminy Boniewo zawiadamia o nieważnieniu postępowania na podstawie art.93 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.1843 ze zm..), Cześć V-Dostawa pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych terenu gminy Lubień Kujawski (Sp Kaliska, Sp Kanibród, Sp Kłóbka, Sp W Zpo W Lubieniu Kujawskim  
Ogłoszenie nr 610343-N-2020 z dnia 2020-11-16 r.


Gmina Boniewo: Dostawa pomocy dydaktycznych do szkół w ramach projektu „Równy start - lepsze jutro - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół z terenu ORSG Powiatu Włocławskiego”


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak
Nazwa projektu lub programu
Projekt „Równy start - lepsze jutro - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół z terenu ORSG Powiatu Włocławskiego”współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego –Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 10.02.02 Kształcenie ogólne
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Tak
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
PodmiotGmina Boniewo (Lider projektu – reprezentant Zamawiających zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy Pzp) ul. Szkolna 28 87-851 Boniewo NIP: 8882902541 Regon: 910866809 e-mail: inwestycje_ug@interia.plGmina Baruchowo Baruchowo 54 87-821 Baruchowo NIP 8883115650 REGON 910866790Miasto i Gmina Chodecz ul. Kaliska 2 87-860 Chodecz NIP 8882894988 REGON 910866838Gmina Izbica Kujawska ul. Marsz. Piłsudskiego 32 87-865 Izbica Kujawska NIP 8882894327 REGON 910866850Gmina Lubień Kujawski ul. Wojska Polskiego 29 87-840 Lubień Kujawski NIP 8882904267 REGON 910866880Gmina Lubraniec ul. Brzeska 49 ,87-890 Lubraniec NIP 8882893078 REGON 910866896


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Boniewo, krajowy numer identyfikacyjny 91086680900000, ul. Szkolna  28 , 87-851  Boniewo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 54 284 01 81, , e-mail inwestycje_ug@interia.pl, , faks 54 284 06 71.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.boniewo.pl
Adres profilu nabywcy:
nie dotyczy

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne nie dotyczy I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
Za przeprowadzenie postępowania w całości odpowiedzialna jest Gmina Boniewo (Lider projektu – reprezentant Zamawiających zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy Pzp) .Zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających. I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Tak

www.bip.boniewo.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Tak
www.bip.boniewo.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie Nie

adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
osobiście lub za pośrednictwem posłańca – sekretariat Urzędu gminy Boniewo ul. Szkolna 28 Boniewo lub za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku Prawo pocztowe


Adres:
Gmina Boniewo ul. Szkolna 28 p-ta 87-851 Boniewo
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa pomocy dydaktycznych do szkół w ramach projektu „Równy start - lepsze jutro - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół z terenu ORSG Powiatu Włocławskiego”
Numer referencyjny: ZPiPF.8.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia:


Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
6


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych z terenu gmin : Boniewo, Baruchowo, Chodecz, Izbica Kujawska, Lubień Kujawski, Lubraniec w ramach projektu „Równy start - lepsze jutro - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół z terenu ORSG Powiatu Włocławskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego –Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 10.02.02 Kształcenie ogólne, zgodnie z wykazem szczegółowo opisanym w pkt 3.1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia


II.5) Główny kod CPV: 39162100-6
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV30200000-139290000-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:


lub

data rozpoczęcia:   lub zakończenia:


II.9) Informacje dodatkowe: termin realizacji dostawy do 30 dni od daty podpisania umowy .

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: O udzielenie przedmiotowego zamówienia, zgodnie z art. 22 ust. 1 1 b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim zostały określone przez Zamawiającego.Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający będzie się kierował regułą : spełnia, nie spełnia
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.Zamawiający będzie się kierował regułą : spełnia, nie spełnia
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: - Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 1 (jedno) zadanie w zakresie dostawy objętej jednym z kodów CPV wymienionych w pkt. 3.5 SIWZ i zadanie to zostało wykonane należycie.Zamawiający będzie się kierował regułą : spełnia, nie spełnia

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 -oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające , że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów –oświadczenie wykonawcy.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
nie dotyczy III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
nie dotyczy III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) nie dotyczy

SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium
nie dotyczy
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
nie dotyczy
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
nie dotyczy
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
nie dotyczy
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: Umowa ramowa będzie zawarta:


Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:
nie dotyczy
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:
nie dotyczy
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:


Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:


Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:


Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
nie dotyczy


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie cena 60,00
skrócenie terminu wykonania zamówienia 20,00długość okresu gwarancji 20,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
nie dotyczy
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
nie dotyczy
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
nie dotyczy
Wstępny harmonogram postępowania:
nie dotyczy
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:
nie dotyczy
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
nie dotyczy
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:
nie dotyczy
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
nie dotyczy
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
nie dotyczy
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
nie dotyczy
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:


Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:


Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
nie dotyczy
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
nie dotyczy
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
nie dotyczy
Informacje dodatkowe:
nie dotyczy

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza się możliwość wprowadzenia zmian w tej umowie z zastrzeżeniem zapisów wskazanych w art. 144 ustawy- Prawo zamówień publicznych. 2. Zmiany mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę. 3.Zmiany nie mogą wykraczać poza zakres świadczenia określony w SIWZ. 4.Wszelkie zmiany umowy możliwe są za obopólnym pisemnym porozumieniem stron w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 5.Zakres zmian dopuszczonych przez Zamawiającego znajduje się we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ § 7.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
nie dotyczy
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
nie dotyczy


IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-12-01, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
nie dotyczy

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE ART. 13 RODO ZWIĄZANA Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Boniewo, 87-851 Boniewo, ul. Szkolna 28; 2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Boniewo jest Paweł Modrzejewski kontakt: inspektor@kiodo.pl Tel. 54 4544001. 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania o udzieleniu zamówienia, prowadzeniu dokumentacji księgowo-podatkowej, archiwizacji danych, dochodzenia roszczeń lub obroną przed roszczeniami. 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest: a. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. b. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych c. Ustawa z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach d. art. 6 pkt.1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa. W szczególności osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych. 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania oraz przez okres wynikający z przepisów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. W szczególności zgodnie z art. 97 ust. 1 Ustawy PZP przez okres 4 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym Umowa została wykonana lub postępowanie o udzielenie Zamówienia zostało zakończone bez zawarcia umowy, 7. Posiada Pani/Pan prawo: a. na podstawie art.15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**; c. na podstawie art. 18 RODO prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO***; d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/ Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO’ 8. Nie przysługuje Pani/ Panu: a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO 9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa. 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu. 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 12. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 13. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

*Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. **Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. ***Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1Nazwa: Dostawa pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Boniewie 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych do szkoły podstawowej w Boniewie w ramach projektu „Równy start - lepsze jutro - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół z terenu ORSG Powiatu Włocławskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego –Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 10.02.02 Kształcenie ogólne, zgodnie z wykazem szczegółowo opisanym w pkt 3.1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39290000-1, 30200000-1, 39162100-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie cena60,00 długość okresu gwarancji 20,00skrócenie terminu wykonania zamówienia20,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:termin realizacji zamówienia do 30 dni od daty podpisania umowy


Część nr: 2 Nazwa: Dostawa pomocy dydaktycznych do Szkoły podstawowej w Baruchowie1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych do szkoły podstawowej w Baruchowie w ramach projektu „Równy start - lepsze jutro - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół z terenu ORSG Powiatu Włocławskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego –Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 10.02.02 Kształcenie ogólne zgodnie z wykazem szczegółowo opisanym w pkt 3.1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30200000-1, 39162100-6, 39290000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie cena60,00 długość okresu gwarancji20,00 skrócenie terminu wykonania zamówienia20,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:termin realizacji zamówienia do 30 dni od daty podpisania umowy


Część nr: 3Nazwa: Dostawa pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Chodczu1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych do szkoły podstawowej w Chodczu w ramach projektu „Równy start - lepsze jutro - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół z terenu ORSG Powiatu Włocławskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego –Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 10.02.02 Kształcenie ogólne zgodnie z wykazem szczegółowo opisanym w pkt 3.1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30200000-1, 39162100-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie cena60,00 długość okresu gwarancji20,00 skrócenie terminu wykonania zamówienia20,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:termin realizacji zamówienia do 30 dni od daty podpisania umowy


Część nr: 4Nazwa: Dostawa pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych terenu gminy IZBICA KUJAWSKA(SP BŁENNA, SP NR 1 W IZBICY KUJAWSKA)1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych z terenu Gminy Izbica Kujawska w ramach projektu „Równy start - lepsze jutro - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół z terenu ORSG Powiatu Włocławskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego –Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 10.02.02 Kształcenie ogólne zgodnie z wykazem szczegółowo opisanym w pkt 3.1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30200000-1, 39162100-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie cena60,00 długość okresu gwarancji20,00 skrócenie terminu wykonania zamówienia 20,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin realizacji zadania do 30 dni od daty podpisania umowy .


Część nr: 5Nazwa: Dostawa pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych terenu gminy LUBIEŃ KUJAWSKI (SP KALISKA, SP KANIBRÓD, SP KŁÓBKA, SP W ZPO W LUBIENIU KUJAWSKIM)1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych na terenie Gminy Lubień Kujawski w ramach projektu „Równy start - lepsze jutro - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół z terenu ORSG Powiatu Włocławskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego –Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 10.02.02 Kształcenie ogólne zgodnie z wykazem szczegółowo opisanym w pkt 3.1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6, 39290000-1, 30200000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie cena60,00 długość okresu gwarancji20,00 skrócenie terminu wykonania zamówienia20,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin realizacji zadania do 30 dni od daty podpisania umowy.


Część nr: 6Nazwa: Dostawa pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych terenu gminy Lubraniec(PSP W LUBRAŃCU, PSP W KŁOBI, SP W SARNOWIE, SP W ZGŁOWIĄCZCE)1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych z terenu Gminy Lubraniec w ramach projektu „Równy start - lepsze jutro - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół z terenu ORSG Powiatu Włocławskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego –Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 10.02.02 Kształcenie ogólne zgodnie z wykazem szczegółowo opisanym w pkt 3.1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30200000-1, 39162100-6, 39290000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie cena60,00 długość okresu gwarancji20,00 skrócenie terminu wykonania zamówienia20,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin realizacji zadania do 30 dni od daty podpisania umowy


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz załączniki do SIWZ SIWZ oraz załączniki.pdf (1568kB) pdf projekt umowy projekt umowy.pdf (519kB) pdf
zmiana ogłoszenia 540233054-N-2020 z dnia 20-11-2020 r.  zmiana ogłoszenie .docx (13kB) word Zmiana SIWZ zmiana siwz oraz zaąłczniki .docx (218kB) word

Gmina Boniewo zgodnie z art.38.ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych podaje  treść zapytań  otrzymanych 23 listopada  2020 rok

" Wnioskujemy o zmianę  zapisów przedmiotu zamówienia – w przypadku monitorów interaktywnych i tablic interaktywnych zostały wymienione certyfikaty jakie mają spełniać te urządzenia (monitor: Certyfikaty: CE, FCC, IC, UL/CUL, CB, RCM, ISO 9001 a tablica Certyfikaty CE, FCC, IC, UL/CUL, CB, CQC) np. https://nte.net.pl/pl/p/Tablica-interaktywna-Promethean-ActivBoard-10Touch-78-DryErase/70745 http://www.aktywnatablica.org/wp-content/uploads/2019/05/Opis-techniczny-monitora-interaktywnego-Promethean-85-4K.docx Taki ZESTAW certyfikatów posiadają wyłącznie urządzenia firmy Promethean i nie sądzimy żeby posiadanie dokładnie tych certyfikatów było konieczne i niezbędne do stosowania – nie wiadomo  czy nawet wiadome jest do czego jest dany certyfikat w zastosowaniu akurat w szkole – preferowanien jednego producenta jest niedopuszczalne i sprzeczne z zasadami dyscypliny finansów publicznych. Wnioskujemy o wykreślenie tych wymagań narzucających wyłącznie jednego producenta gdy na rynku można zastosować 20 produktów od 8 innych producentów"

Gmina Boniewo zgodnie z art.38.ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych podaje  treść odpowiedzi do zapytań  otrzymanych 23 listopada  2020 rok ZPiPF.8.2020 z dnia 24.11.2020 r..pdf (2620kB) pdf
Przeprowadzenie otwarcia ofert poprzez transmisję online w obecnej sytuacji epidemicznej:
Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne wirusem COVID-19 calem zachowania bezpiecznych zasad otwarcie ofert odbędzie się bez fizycznego udziału Oferentów.  Oferenci którzy chcą brać udział w formie on-line proszeni są o :
1. Wykonawcy biorący udział w otwarciu ofert winni mieć zainstalowane oprogramowania MS Teams, lub łączenie przez przeglądarkę internetową, Microsoft EDGE,
Przedmiotowe oprogramowanie umożliwi audio/video  komunikację podczas realizacji otwarcia ofert. Komputer powinien być wyposażony w mikrofon i głośnik. 

2. Wykonawcy, którzy są zainteresowani udziałem w otwarciu,proszeni są  o przesłanie do 30.11 do godz. 12 do Urzędu Gminy Boniewo na dres inwestycje_ug@interia.pl,  swoich adresów e-mail, wg.wzoru:  miejscowość_nazwa firmy – celem dodania do listy kontaktów.

3. Każdy z Wykonawców otrzyma na swój adres e-mail bezpośredni link do spotkania w dniu 1 grudnia  i będzie mógł w nim uczestniczyć.
Zestawienie informacji art.86 ust. 5  PZP
  
I. Gmina na sfinansowanie zamówienia przeznaczyła kwotę 424.543,74,- PLN   w tym :
Część I – 52.543,00

Część II –46.130,00

Część III- 48.060,00

Część IV- 61.645,00
Część V- 66.423,74

Część VI- 149.742,00


II.  Złożone oferty :Część I  zamówienia Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowe PHU "BMS"sp.j.Zbigniew Bielecki 82-500 Kwidzyn, ul. Staszica 22

Oferowana cena 60.078,96 PLN , okres gwarancji 36 m-cy,  termin wykonania zamówienia  skrócony o 10 dni od ustalonego w SIWZ ,  warunki płatności  zgodnie zapisami SIWZ .
Część II  zamówienia
Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowe PHU "BMS"sp.j.Zbigniew Bielecki 82-500 Kwidzyn, ul. Staszica 22

Oferowana cena 52.580,04  PLN , okres gwarancji 36 m-cy,  termin wykonania zamówienia  skrócony o 10 dni od ustalonego w SIWZ ,  warunki płatności  zgodnie zapisami SIWZ .

Część III  zamówienia
1. Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowe PHU "BMS"sp.j.Zbigniew Bielecki 82-500 Kwidzyn, ul. Staszica 22

Oferowana cena 37.800,00  PLN , okres gwarancji 36 m-cy,  termin wykonania zamówienia  skrócony o 10 dni od ustalonego w SIWZ  ,  warunki płatności  zgodnie zapisami SIWZ .

2. Wilanka Sp. z o.o. ul. Lindleya16, 02-013 Warszawa :
Oferowana cena 24.545,00 PLN , okres gwarancji 36 m-cy,  termin wykonania zamówienia  skrócony o 10 dni od ustalonego w SIWZ  ,  warunki płatności  zgodnie zapisami SIWZ .
Część IV  zamówienia
Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowe PHU "BMS"sp.j.Zbigniew Bielecki 82-500 Kwidzyn, ul. Staszica 22

Oferowana cena 79.361,48 PLN , okres gwarancji 36 m-cy,  termin wykonania zamówienia  skrócony o 10 dni od ustalonego w SIWZ  ,  warunki płatności  zgodnie zapisami SIWZ .

Część V  zamówienia - nie otrzymano ofert  na realizację części V zadania .

Część VI  zamówienia
Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowe PHU "BMS"sp.j.Zbigniew  Bielecki 82-500 Kwidzyn, ul. Staszica 22

Oferowana cena 206.262,02  PLN , okres gwarancji 36 m-cy,  termin wykonania zamówienia  skrócony o 10 dni od ustalonego w SIWZ  ,  warunki płatności  zgodnie zapisami SIWZ .

Wynik postępowania :
1.Wybór wykonawcy Część III zadania : Dostawa pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Chodczu  wynik postępowania bip III część.pdf (190kB) pdf

2. Unieważnienie postępowań :

Część I -Dostawa pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Boniewie
Cześć II- Dostawa pomocy dydaktycznych do Szkoły podstawowej w Baruchowie
Cześć IV Dostawa pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych terenu gminy Izbica Kujawska (Sp Błenna, Sp Nr 1 W Izbicy Kujawska)
Cześć V-Dostawa pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych terenu gminy Lubień Kujawski (Sp Kaliska, Sp Kanibród, Sp Kłóbka, Sp W Zpo W Lubieniu Kujawskim
Część VI - Dostawa pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych terenu gminy Lubraniec(Psp W Lubrańcu, Psp W Kłobi, Sp W Sarnowie, Sp W Zgłowiączce)
unieważnienie część I, II, IV., V, VI.pdf (190kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz
Opublikował: Zdzisława Bywalska (16 listopada 2020, 12:02:59)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (14 grudnia 2020, 11:28:14)
Zmieniono: wynik przeprowadzonego postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 328